رمان عاشقانه بغضبیپناه

محوراصلیاینداستانشخصیتهایعسلوجاویدهستکهنویسندهبهبررسیاتفاقاتمیانایندومیپردازه ازاوندستهرمانهاییهستکهمنبهشخصهخودمدوسشدارم قلمشقویهگاهیبشدتطنزززوگاهیغمگینوقسمتهاییاروموعاشقانه. عسلخانممایهدخترخیلیلجبازوازقضاپرستاره😃وبرخلافخواستهپدرومادرشمیخوادکهتوزندانیکهپدرشرییساونجاستمشغولبهکاربشه عسلیهخواهربزرگترازخودشکهازدواجکردهوخودشبچهاخرهولوشمامانباباش😅 داستانازاونجاشروعمیشهکهعسلبرایپرستاریبیمارانزندانمیرهواونجابایکمردخیلیمرموزوخیلیپیچیدهاشنامیشه ...(دیدیدیدینجاویدموناومد😝😜) همکارپدرشپسریبهاسمتیردادهستکهسرگردهوبشدتازجاویدیاهمونرامتینمتنفرهوازقضاخواستگاروخواهانعسله😩 عسلمازتیردادخوششنمیادوبشدتازشبیزاره اینوسطاکهدرگیرکشمشباتیردادهستعسلعاشقجاویدمیشه تیرادهمبهدنبالمدرکیبرایاعدامجاویدهوهرروزاونوشکنجهمیدهتااعترافکنهودرنتیجهجاویدمونراهیاتاقعسلبرامداوامیشه جاویدبرایفرارازاونجابهعسلنیازدارهوازعلاقهاوناستفادهمیکنه.. وعسلم ...🥺😞ناراحتازسوعاستفادهجاویدبهخاطرعشقیکهبهجاویددارهاونوبههرنحویشدهفراریمیدهوناموغرورپدرشروخدشهدارمیکنه .... عسلبعدازجاویدافسردهوبیمارمیشه ازیهطرفبهخاطرسکتهوغرورجریحهدارشدهپدرشوازیهطرفبهخاطردوریواستفادهجاوید

💙واردجزییاتنمیشمکهچهاتفاقاییافتادخودتونبرینبخونین🥲😍😍 ولیعسلبعدمدتیمجبورمیشهبهشهردیگهایهمراهتیردادبرهکهبرایمنهدمکردنگروهینیازبهجاویدودوتادوستشعمادومرتضیداره دانلود رمان عسلهمراهخواهرتیرداد (مریم )وخواهرشوهرشیطونمریمثمینمدتیروهمخونهمیشن😍😍🙊🙊 وماجراهاییروباهمپشتسرمیزارن مریمومرتضی🙊😶🌫 عمادوثمیننننن😍کهنگمازشیطنتهاشون وجاویدوعسلمووووننن😍😍😍🙊❤️

💙شخصیترامتین (جاوید) :قوی _رنجکشیده _جذاب صبور فداکارودوستداشتنی _باابهت _منطقی عاشق

💙شخصیتعسل :لجباز یکدنده ارام _بیشازحدعاشق _زیبا _خجالتی _بیحیا😂 _مظلوم _

💙متنرمانکمیادبیهستو‌نویسندهپستیوبلندیهایزندگیروزیبابهرخکشیده .بهنظرمنرماننکاتاموزندهایهمداشتمثلهصبر! صبرکردندرچالشهایبزرگزندگی ! قلمداستانقویهوهیچقسمتیشکهضعفداشتهباشهدیدهنمیشه 💙پایانیخوشدارهواواسطرمانطنزمیشهباحضوردخترخوندهجاوید😶🌫😶🌫 💙بهترهرمانروقضاوتنکنیدوبریدبخوانیدتامتوجهبشید رمانوداستانیهکهبهنظرمنخیلیخوبهنکاتاموزندهخیلیداره وهمچنینعاشقانههایزیاد (صحنهدارچنداننیست ) دارهوطنزززززز🤣🤣 💙شخصیتهاییکهغیرشخصیتهایاصلی (جاویدوعسل )بودنومنواقعاخوشممییومدیکیتیردادبودویکیعماد😂😂😂😂ایناخیلیباحالنمخصوصاعمادوثمینمزهدادنبهداستان 💙درکلبگمازدستمیدیناگهنخونیدشبشدتپیشنهادمیشه🥲👌 برای دانلود رمانبه سایت باغ استور مراجعه کنید منبع : https://baghstore.info/