Aslan & Duran Hukuk Bürosu

Aslan & Duran Hukuk bürosu; bireysel ve kurumsal müvekkillerine en pratik ve doğru hukuki hizmeti sunmak amacıyla kurulmuştur. Ofisimiz; etkin ve hızlı çözümler, davalara müvekkil odaklı yaklaşım, karşılıklı güven esaslarını ilke ve prensip olarak benimsemiştir. Bu anlamda ankara avukat firmaları içerisinde saygın bir yere sahiptir.

Hukuk Bürosu

Olaylara ve davalara; akıl ve bilim ışığında, en son Yargıtay içtihatları çerçevesinde bakmaktayız. Sunabileceğimiz en hızlı çözümleri sunarak, çözüm yollarını ararız. Karşılıklı güvene çok önem veririz. Bütün davalarımıza müvekkil odaklı çözüm yöntemleri ile yaklaşırız.

Hizmetlerimiz

Ofisimiz aşağıdaki hukuk dallarında avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku; bu alanda işçi ve işveren ilişkilerine dayanarak karşılıklı hak ve görevleri, işe ve işyerine ilişkin yasa ve yönetmelikleri takip ederiz. İş sözleşmesine dayanarak işçi ve işveren arasındaki iş ilişkilerini ön planda tutarak çalışmalarımızı yaparız.

İdare Hukuku: idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar bütünüdür. Kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlayan hukuki faaliyetlerde uzmanlığımız ile her zaman yanınızdayız. Bu konudaki başarılarımızı web sitemizden de takip edebilirsiniz.

Ceza Hukuku; bir insan davranışının hangi koşullarda suç oluşturacağı ve bunun karşılığında ne gibi ceza veya güvenlik yaptırımı uygulanacağını düzenleyen hukuk kurallarıdır. Kişilerin hayatının söz konusu olduğu kritik durumları ihtiva eden bu alanda Ankara ceza avukatı süreci takip etmek kişilerin yararına olacaktır. Büromuz avukatları ceza hukuku ile ilgili olarak pek çok dava takip etmektedir.

Vergi Hukuku; Vergi hukuku, kamu hukuku içinde yer alan ve devletin mali faaliyetlerinin hukuki yönünü inceleyen mali hukukun bir alt dalıdır. Vergi hukuku aynı zamanda Anayasa hukuku, Ceza Hukuku, İdare Hukuku, Devletler Özel Hukuku gibi diğer hukuk dalları ile de ilişki halindedir. Bu nedenle kişiler vergi borçları nedeniyle bir takım sorunlarla karşılaşmaktadır. Karışık ve takip etmesi zorunlu olan bu alanda, vergi hukukunda uzman bir Ankara vergi avukatı yardımı sürecin işleyişinin kolaylaşması ve başarılı olması açısından etkili olacaktır.

Gayrimenkul Hukuku; Gayrimenkul Hukuku, Medeni Hukuk kapsamında yer alır. Ev, arsa, apartman, daire gibi taşınmazlar için düzenlenmiş olan hukuk kurallarını kapsar. Gayrimenkul hukuk konuları ev, arsa, apartman, daire gibi taşınmazlar için düzenlenmiş olup detaylı ve karmaşık bir konudur. Alanında başarılı Ankara gayrimenkul avukatı ile süreç yönetildiği takdirde sağlıklı sonuçlar doğacaktır. Ofisimiz avukatları gayrimenkul ile ilgili olarak her türlü dava çeşidini takip etmektedir.

Aile ve Boşanma Davaları; Aile hukuku; aileye ilişkin her türlü konuyu düzenleyen, Türk Medeni Kanununda yer alan bir hukuk dalıdır. Aile hukuku özet olarak evlilik hukuku olarak da tanımlanabilir. Toplum içindeki düzen ve aile birliğinin korunmasını amaçlamaktadır. Ofisimiz konusunda uzmanlaşmış, deneyimli Ankara boşanma avukatı olarak her zaman yanınızdadır. Boşanma, aile hukukunun ana konularından biridir. Boşanma davaları hangi sebeple olursa olsun aile mahkemelerinde görülür. Boşanma gerekçeleri de Türk Medeni Kanununda düzenlenmiştir. İyi bir Ankara boşanma avukatı ile çalışmak bu zorlu süreci kolaylaştırarak haklarınızın korunmasını sağlar. 20 yıla yakın mesleki deneyimimizi, siz değerli müvekkillerimize hukuki alanda en iyi hizmeti sunmak için bir avukatlık ofisi ile bir araya getirdik. Ofisimiz 2021 yılında kurulmuş olmasına karşın yaklaşık 20 yıllık bir tecrübe ile kurulmuştur.

İcra ve İflas Hukuku; Alacaklıların devlet gücünün yardımıyla alacaklarına nasıl kavuşacağını düzenleyen hukuk dalına, icra — iflas hukuku, cebri icra hukuku veya takip hukuku denir. Bu konuda yaşayabileceğiniz hukuki sürecin bir Ankara icra avukatı eliyle yürütülmesi işlerinizi kolaylaştıracaktır.

Tazminat Hukuku; Tazminat hukuk kapsamında; Trafik Kazasından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davası, İş Kazası ve Meslek Hastalığından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davası, Malpraktis (Hatalı Doktor Uygulamalarından Kaynaklanan) Tazminat Davası, Haksız Fiillerden Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davası, Boşanma Davası ile Birlikte Açılan Maddi ve Manevi Tazminat Davası, Sözleşmelerden Kaynaklanan Alacak ve Tazminat Davası, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakkından Kaynaklanan Alacak ve Tazminat Davası, Tazminat Hukukuna İlişkin Danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Ticaret ve Şirketler Hukuku; Ticaret hukuku temelini 6102 Sayılı Ticaret Kanunundan alır. Ticaret hukuku, hukukun, ticaretle ilişkili tüm mevzuatı kapsayan bir alt dalıdır. Bireyler arasındaki ticari ilişkileri düzenler. Ticaret hukukunun genel kavramları tacir, ticari işletme,ticaret sicili, ticaret unvanı, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap, ticari işler tellallığı, acentelik,ticaret ortaklıklarıdır. Ticaret ortaklıkları kolektif, komandit, anonim, limited, kooperatif ortaklıklarıdır. Belgelerle ilgili hukuk, kıymetli evrak başlığında toplanmıştır. Düzenlenme biçimleri nama yazılı ve hamiline yazılı olur. Kıymetli evrak; poliçe,bono,çek, emtia senetleri, taşıma senetleri türlerindedir.

Miras Hukuku; miras bırakanın ölümü ile sona ermeyen hak ve borçlara ilişkin hukuki durumları düzenleyen hukuk dalıdır. Şayet mülkiyet ölüm ile sona erseydi, bu durumda miras hukukuna gerek kalmayacaktı. Miras kavramı ile bir kimsenin ölümü ile mirasçılara geçen özel hukuk ilişkilerinin tümü ifade edilir. Miras davalarında özellikle muvazaalı işlemler ve mal kaçırma amacıyla güdülen işlemler söz konusudur. Bu nedenle söz konusu davalarda Ankara miras avukatı ile süreci takip etmeniz yararınıza bir sonuç doğuracaktır.

Borçlar Hukuku; Borçlar Kanunu, 6098 sayılı Borçlar Kanunu uyarınca kişi ile borç arasındaki ilişkiyi düzenleyen hukuk dalına verilen addır. Borçlu kişiden borçlu veya kurumdan hak alamaması durumunda Borçlar Kanunu’nda, alacaklıya alacağı devlet tarafından verilir. Bu ve benzeri hükümler Borçlar Kanununda açıkça belirtilmiştir.

Fikri ve Sinai Mülkiyet Hukuku; Fikri ve Sınai Haklar Hukuku, bir eser üzerinde sahip olunabilecek maddi ve manevi hakları koruyan ve bu haklar hususunda yasal düzenlemeler yapan hukuk dalıdır. Eserlerin izinsiz kullanılmasından pazarlanmasına, patent işlemlerinden lisansa kadar birçok konuyu kapsamaktadır. Fikri mülkiyet; edebiyat, sanat, müzik, mimari vb. gibi eserler üzerinden sahip olunabilecek haklardır. Aslan & Duran Hukuk Bürosu, Ankara Fikri ve Sınai Mülkiyet Avukatı olarak müvekkillerimize marka patent hukuku başta olmak üzere, telif hakları, marka — patent lisans sözleşmeleri dahil fikri mülkiyet haklarının her alanında danışmanlık vermekteyiz.

Bilişim Hukuku; Bilgisayar kullanımı ve internetin yaygınlaşması bilişim suçları kavramını da ortaya çıkarmıştır. Bilgisayar üzerinden yapılan dolandırıcılık, şantaj, sistemleri engelleme, özel bilgileri paylaşma gibi birçok suçun, yasada tanımlanarak cezalandırılması birkaç yıllık bir geçmişle başlamıştır. TCK 243. ve 245. maddelerinde düzenlenen bilişim suçları, halen kanun açıkları olan suçlar grubundadır. Ankara bilişim avukatı olarak, bilişim hukukuna ilişkin davaları uzman kadromuz ile takip etmekteyiz.

İnsan Haklarının Korunması; İnsan Hakları İhlallerine Karşı Ulusal ve Uluslararası Kurum ve Kuruluşlara Başvuru Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Bireysel Başvuru İnsan Hakkı İhlalinden Kaynaklanan Her Türlü Maddi ve Manevi Tazminat Davası konularında dava ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Avukatlarımız

ASLAN & DURAN Hukuk ve Danışmanlık Ofisi, Avukat Yasemin Berna ASLANBAY ile Avukat Şerife DURAN tarafından kurulmuş olup, hukuk ve hukuki konularda danışmanlık hizmeti vermektedir.

Avukat Şerife Duran, 1999 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Ceza ve Hukuk Mahkemeleri ile Yargıtay’da 12 yıl hakimlik yapmıştır. Şu an çalışma hayatına Ankara Çukurambar’da avukat olarak devam etmektedir.

Avukat Yasemin Berna Aslanbay, 2015 yılında Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Avukatlık stajını bitirmesinin ardından Ceza ve İdare Hukuku alanlarında uzmanlaşmıştır.

Ankara avukat olarak yukarıdaki alanlarda sizlere uzman kadromuz ile hizmet vermekten mutluluk duyarız. Aslan & Duran Hukuk Bürosu https://aslanduran.com/