Sözleşmenin Tek Taraflı Feshi

Yapım işlerinde sözleşmenin tek taraflı feshi mümkün mü? Bu örnek olay ve Yüksek Fen Kurulu kararı ile olaya bakışı değerlendirilmiştir.

İdareden kaynaklı nedenlerle yüklenici sözleşmeyi tek taraflı fesih edebilir mi ya da sözleşmenin idarece feshini isteyebilir mi?

Konunun Özeti

Konuya ilişkin Yüksek Fen Kuruluna yansıya somut olayda Yüklenici, Zemin etüdünün hatalı olduğu, uygulama ve revize projelerinin her ikisinde de mevzuata aykırılıklar olduğu, idareden kaynaklı sebeplerle İşe devam edilemediği, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 21 inci maddesine göre işin tasfiye edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Sözleşmenin tek taraflı feshi konusu için örnek bir karar.

Yüksek Fen Kurulu Kararı

Yüksek Fen Kurulu kararında özetle aşağıdaki değerlendirmeler yapılmıştır.

İmar Kanunu’nun kapsamına giren bütün yapılar için yapı ruhsatiyesi alınmasının mecburi olduğu, kamu yapılarının da bu kapsamda olduğu, bu bağlamda, kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak veya yaptırılacak yapılara alınacak ruhsatlar ile ilgili olarak, yapının, her türlü fenni mesuliyeti, bu kamu kurum ve kuruluşlarınca üstlenilmesi ve mülkiyetin belgelenmesi kaydıyla avan projeye göre ruhsat verileceği şeklinde bir kolaylık sağlandığı,

İmar Kanunu’nun 26 ncı maddesinin ilk bölümü ve 4734 sayılı Kanun’un 62 nci maddesi © fıkrası birlikte göz önünde bulundurulduğunda, kamu kurum ve kuruluşlarınca ihale yolu ile yapılan inşaatlarda, ihale Öncesi yapı ruhsatı alınabileceğinin mümkün ve esas olanında bu olduğu,

Anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen işlerde; İşin revize projelere göre devam etmesi durumunda, YİGŞ’nin 21 inci maddesinde belirtilen şartlar gereği işin sözleşme bedelinin %10'una kadar artış dâhilinde tamamlanamayacağının tespit edilmesi halinde, işin sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi gerektiği, işlerin ancak genel hükümlere göre tasfiye edilebileceği,

Bu noktada Türk Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde yüklenicinin hareket edebileceği ancak bu durumda idaresinin feshi haklı bulmaması durumunda hukuki ihtilaf oluşacağı, bu hususun taraflarca göz önünde bulundurulması gerektiği, işe devam edilmesi durumunda yüklenicinin sadece işin durdurulduğu dönemler için süre talep edebileceği, süre uzatımı verilmesi durumunda, uzatılan sürede yapılacak imalatlar için fiyat farkı verilmesi gerekeceği, toplam iş artışı % I0 u geçiyorsa, mevzuata göre artış yapılmaksızın sözleşme bedeli kadar imalat yapılıp işi tasfiye edebileceği, bu durum da idare lehine değil ise yüklenicinin talebi idarenin kabulü ile ancak bu aşamada sözleşmenin fesli yoluna gidilebileceği,

4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan “Gerekliğinde Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer haller. “ hükmüne istinaden sözleşmenin uygulanması sırasında yaşanan gelişmelerin tamamının veya bir kısmının “mücbir sebep” teşkil edip etmediği hususunda Kamu İhale Kurumu’ndan görüş alınabileceği, adı geçen Kurumca mücbir sebep hali tespit edilir İse bu durumda sözleşmenin mücbir sebebe binaen fesih edilebileceği,

Buna göre sözleşme taraflarının yapılacak uygulamayı birlikte belirlemeleri gerektiği, nihaî İş ve işlem bakımından her türlü şüphe ve tereddütten uzak görüş oluşturulamayacağına

Karar verilmiştir.

Sonuç

Yukarıdaki yazıda