Vesayet Davsı ve Vasi Tayini

Vesayet davası ve vasi tayinine ilişkin hükümler 4721 sayılı Medeni Kanunun 396 ve devamı maddelerinde tanımlanmıştır. Bu yazımızda bu kanun kapsamında vesayeti gerektiren durumlar nelerdir, yetkili mahkeme neresidir, vesayet davasını açmaya yetkili olan kişiler kimlerdir, vesayetin sona ermesi, kararlara itiraz gibi konular sorular ve kısa cevaplar ile ele alınacaktır.

Vesayet Davası Nedir?

Velayet altında bulunmayan küçükler ile kısıtlama altında bulunan ve kendi haklarını koruma kabiliyetinden yoksun kişilerin haklarını korumak amacıyla açılan davalara vesayet davası denir. Hangi Durumlarda Vasi Tayin Edilir?

Yaş küçüklüğü, kişinin hakkında kısıtlanma kararı bulunması, vasi hakkında verilen hürriyeti bağlayıcı ceza ve isteğe bağlı olarak vasi tayinine gidilebilir.

Vesayet işlerinde yetki, küçüğün veya kısıtlının yerleşim yerindeki Sulh Hukuk Mahkemelerine aittir. Yetkili Sulh Hukuk Mahkemesinin izni olmadıkça vesayet altındaki kişi yerleşim yerini değiştiremez. Yerleşim yerinin değişmesi hâlinde yetki, yeni vesayet dairelerine geçer. Hükümlülük nedeniyle vesayet davasında yetkili mahkemenin belirlenmesinde, hükümlünün cezaevine girmeden önceki son yerleşim yeri adresi esas alınır.

Görevleri esnasında vesayet gerektiren bir halin varlığını öğrenen; nüfus memurları, idari makamlar, noterler, mahkemeler durumu hemen yetkili vesayet makamına bildirmek zorundadır.

Kimler Vasi Olabilir?

İlgili mahkeme yetişkin ve görevini yapabilecek, vasiliğe engel bir durumu bulunmayan, kişiyi vasi olarak atar. Özel bir durum yoksa kişinin eşi, çocuklardan biri ya da yakın akrabalarından birisi vasi olarak tayin edilir. Bazen birden çok vaside atanabilir. Vasilerin buna rıza göstermesi gerekir.

Kimler Vasi Olmaktan Kaçınabilir?

Altmış yaşını doldurmuş olanlar, Bedensel engelleri veya sürekli hastalıkları sebebiyle bu görevi güçlükle yapabilecek olanlar, Dörtten çok çocuğun velisi olanlar, Üzerinde vasilik görevi olanlar, Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar, hâkimlik ve savcılık mesleği mensupları.

Kimler Vasi Olamaz?

Kısıtlılar (yani zaten vesayet altında olanlar), Kamu hizmetinden yasaklılar veya haysiyetsiz hayat sürenler, Menfaati kendisine vasi atanacak kişinin menfaati ile önemli ölçüde çatışanlar veya onunla aralarında düşmanlık bulunanlar, İlgili vesayet daireleri hâkimleri vasi olamazlar.

Vasilik Kararına İtiraz

Türk Medeni Kanununun 422–424. Maddelerinde vasilik görevine itiraz ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. Buna göre; vasiliğe atanan kişi, bu durumun kendisine tebliğinden başlayarak on gün içinde vasilikten kaçınma hakkını kullanabilir.

Vesayet makamı, vasilikten kaçınma veya itiraz sebebini yerinde görürse yeni bir vasi atar; yerinde görmediği takdirde, bu konudaki görüşü ile birlikte gerekli kararı vermek üzere durumu denetim makamına yani Asliye Hukuk Mahkemesine bildirir.

Vasiliğe atanan kimse, vasilikten kaçınmış veya atanmasına itiraz edilmiş olsa bile, yerine bir başkası atanıncaya kadar vasiye ait görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

Vasi ve Vesayet Davası ile ilgili bu makalenin geniş ve detaylı örneğine https://www.pilc.law/tr/vesayet-davasi-ve-vasi-tayini/ adresinden ulaşabilirsiniz.