metindinc023

Boşanma Avukatı

Or Hukuk ve Danışmanlık ofisi boşanma avukatı olarak bu yazımızda Terk Nedenilye Boşanma davası konusunu işleyeceği.z

Terk nedeniyle boşanma, özel boşanma sebeplerinden biridir ve Türk Medeni Kanunu’nun 164.maddesinde düzenlenmiştir.

Boşanma Sebepleri ile ilgili yazımıza buradan ulaşabilirsiniz. Terk Koşulları Nelerdir? Hangi Haller Terk Sayılır, Hangi Haller Sayılmaz?

Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hâkim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir.

Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır.

Eşlerden birisi fiilen müşterek haneden ayrılmış olmalıdır. Terk eden eş evi kendi iradesiyle terk etmiş olabilir. Bu durumda terk eden durumuna bu eş düşer. Terk eden eş evden kovulmuş veya fiilen evden ayrılmaya zorlanmışsa terk eden eş evden ayrılan eş değil ayrılmaya zorlayan eştir. Meşru bir şekilde eşlerden birisi evden ayrılmış ve haklı bir sebep olmaksızın eve dönmüyorsa veya eve dönmesi engelleniyorsa yine “terk”in fiili ayrılık şartı gerçekleşmiş olur.

Terk eden eş evliliğin kendisine yüklediği görevleri yerine getirmemek amacıyla kasti olarak evden ayrılmış veya eve dönmemiş olmalıdır.

Terk nedeniyle fiili ayrılık toplam altı ay sürmelidir.

Terk eden eşe Aile Mahkemesince eve dönmesi için ihtar gönderilmiş ve ihtara uyulmamış olmalıdır.

Diğer eşi evden ayrılmaya zorlayan eşe de eşini tekrar eve kabul etmesi için talep üzerine ihtar gönderilmiş ve ihtara uyulmamış olmalıdır.

Fiilen ayrılık-terkin devam ettiği zaman dilimi içinde olmak ve terkin başladığı tarihten itibaren dört ay sonra başvurulmuş olmak kaydıyla mahkeme davalıya iki ay içinde terki sona erdirerek müşterek konutta birleşmeyi, aksi halde davacının terk sebebiyle dava açma hakkının doğacağını ihtar eder. İhtarın İçeriği ve Şekli

İhtar davalının eve dönmesi için gerekli olan masrafları, Yol masrafı ve gelinecek yola göre yemek ve benzeri ihtiyaçların karşılanması için gerekli masrafları, Dönüldüğünde evin anahtarının en kolay şekilde bulunacağı veya alınacağı yerin belirtilmesini ve Terk sebebine göre evin tefrişat yönünden birlikte yaşanılabilecek bağımsız bir ev olduğunu içermelidir.

İhtar, davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hâkim veya noter tarafından yapılır. Esas incelenmeden yapılacak ihtarda, terk eden eşe iki-ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği, dönmemesi hâlinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunur. Bu ihtar gerektiğinde ilân yoluyla yapılır. Ancak, boşanma davası açmak için belirli sürenin dördüncü ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz ve ihtardan sonra iki-ay geçmedikçe dava açılamaz.

Hastalık mahkûmiyet, öğrenim, askerlik memuriyet gereği, iş seyahati sebebiyle ayrılma terk sayılmaz.