Wordsmith

Reader

Read the latest posts from Wordsmith.

from kenanyildiz1

Hizmet Tespit Davası

Sosyal Güvenlik Hukuku konusunda önemli bir yere sahip olan hizmet tespit davası titizlikle üzerinde durulması gereken bir konudur. Çalışma hayatında geçen süreleri Sosyal Güvenlik Kurumuna hiç bildirilmeyen, bir diğer deyişle sigortasız çalıştırılan işçilerin, çalışma sürelerini tespit ettirmek amacıyla açtıkları bir dava türüdür. Kapsamı

Hizmet tespit davası aşağıdaki hususları ele alır

Tescillenmiş işe giriş bildirgelerindeki yanlış yazılan kimlik kayıtlarının ve sigorta sicil numaralarının tashihi, Sigortalıya ait olması gerekirken başkası adına bildirilen çalışma sürelerinin asıl hak sahibine kazandırılması, Hizmet süresinin başlangıç tarihinin doğru olarak tespiti, Prime esas kazancın tespiti, Başka işyerinden bildirim yapıldı ise gerçekte çalışılan işyerinin tespiti gibi hususlar da ele alınmaktadır.

Özelliği gereği diğer hukuk davalarından farklı bir yapısı vardır. Her şeyden önce araştırma usulleri farklıdır. Bu davada re’sen araştırma ilkesi geçerlidir. Mahkeme sadece davalı ve davacının beyanları değil çalışmanın fiili olarak gerçekleşip gerçekleşmediğini araştırmakla yükümlüdür.

Yetkili Mahkeme

Genel olarak iş mahkemelerinde açılır. Davanın işverenin bulunduğu yer mahkemesinde, yahut işin yapıldığı yerde açılması mümkündür.

Dava Ne Zaman Açılır? Zamanaşımı

İşyeri tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna herhangi bir bildirim yapılmış olan işçiler, hak düşürücü süreye tabi olmadan her zaman hizmet tespit davası açabilirler.

Hiçbir bildirim yapılmayan durumda ise hizmet tespiti davasının açılabilmesi için hizmetlerin geçtiği yılın sonundan başlayarak beş yıllık bir süre öngörülmüştür. Bu husus, 5510 sayılı Kanun m. 86/9’da yer alan “sigortalılar, çalıştıklarını hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak beş yıl içerisinde iş mahkemesine başvurarak, alacakları ilâm ile ispatlayabilirlerse” ifadesinden açıkça anlaşılmaktadır.

Kanunda öngörülen beş yıllık süre zamanaşımı süresi değil, hak düşürücü süredir. Buna göre; işe giriş bildirgesi, aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar prim ve hizmet beyannamesi verilen kişiler 5 yıllık hak düşürücü süreye tabi olmadan, her zaman hizmet tespit davası açabilirler.

Araştırma Usulü

Yerleşmiş Yargıtay içtihatlarına göre bu davalarda araştırma usulünün nasıl olacağı şu şekilde tespit edilmiştir;

Bu tür davalarda öncelikle davacının çalışmasına ilişkin belgelerin işveren tarafından verilip verilmediği yöntemince araştırılmalıdır. Bu koşul oluşmuşsa işyerinin gerçekten var olup olmadığı kanun kapsamında veya kapsama alınacak nitelikte bulunup bulunmadığı eksiksiz bir şekilde belirlenmelidir. Daha sonra çalışma olgusunun varlığı özel bir duyarlılıkla araştırılmalıdır. Çalışma olgusu her türlü delille ispat edilebilirse de çalışmanın konusu niteliği başlangıç ve bitiş tarihleri hususlarında tanık sözleri değerlendirilmelidir. Dinlenen tanıkların davacı ile aynı dönemlerde işyerinde çalışmış ve işverenin resmi kayıtlara geçmiş bordro tanıkları olmalıdır. Ya da komşu işverenlerin aynı nitelikte işi yapan ve bordrolarına resmi kayıtlarına geçmiş çalışanlardan seçilmesine özen gösterilmelidir. Bu tanıkların ifadeleri ile çalışma olgusu hiçbir kuşku ve duraksamaya yer vermeyecek şekilde belirlenmelidir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 16.9.1999 gün 1999/21–510–527, 30.6.1999 gün 1999/21–549–555- 3.11.2004 gün 2004/21- 480–579 sayılı kararları da bu doğrultudadır.

Özetle

Hizmet tespit davası, yapısı itibariyle diğer hukuk davalarından farklılık arz etmektedir. Bu nedenle önemli bir dava türüdür. Kamu hukukunu da ilgilendiren bir davadır. Bu yazıda hizmet tespit davası ile ilgili özet bir takım bilgiler verilmiştir. Bu dava türü ile ilgili daha detaylı bilgi makalemizde vardır.

Zamanaşımı süresi, Yargıtay emsal kararları, EYT, bordro tanığı gibi konular hakkında da bilgi sahibi olmak için https://aslanduran.com/hizmet-tespiti-davalari/ adresini tıklayabilirsiniz.

 
Devamını oku...

from JazzyExpert

Little Known Facts About Depression Couselling.

What is Depression Counseling?

In our depression counseling, we focus on using the most current research-based strategies to help you build the skills and insights necessary to manage your symptoms and live happy lives. When you're working through this process, it will help you understand how to recognize your mood patterns, manage your emotions in a more effective way, and be more effective in communicating with others.

What is Depression?

Depression is a debilitating mental illness that causes an individual to feel depressed as well as hopeless. They also get bored with activities they once enjoyed. Patients suffering from depression may experience trouble sleeping, concentrating, and making decisions. Depression can trigger physical health problems, including heart disease, stroke, diabetes, and.

Depression counseling is one type of therapy which helps those suffering from depression deal with their conditions and improve their life quality. Counselors work with clients to develop healthy strategies to cope and goals, and handle difficult emotions. Depression counseling can take place privately or in group settings.

What Causes Depression?

There are many factors which may contribute to development of depression. Here are some of the most frequent causes:

  1. Genetic factors: If are a member of a family that has depression, you're more likely to experience depression yourself. This is because there is a genetic component to the disorder.

  2. Brain Chemistry: Depression can be caused by an imbalance in brain chemicals that control mood. This can be due to genetic factors, but also related to factors like stress or the use of drugs.

  3. Aspects of the environment: If suffer from trauma or other major life stressors, it can lead to depression. This is especially true when you don't have a support system in place for you to cope with the difficult events.

  4. Health issues: Physical ailments can lead to depression, and so can certain medications.

What are the best ways to treat depression?

Depression counseling is one type of therapy utilized to treat sufferers of depression. There are many different types of depression and each needs an individual treatment plan. Counselors who specialize in treating depression use various methods to assist their patients get their lives back on track and boost their happiness.

Patients suffering from mild or moderate depression can benefit from cognitive behavioral therapy. It can help patients recognize and alter negative thoughts patterns. The therapy for interpersonal relations can also be helpful for patients who have difficulty communicating and engaging with others. Patients with severe depression may require medication along with counseling.

Antidepressants are among the most frequently prescribed medication for depression, but they're not for all patients. Certain patients might also require electroconvulsive therapy, which involves electrical stimulation in order to treat severe depression that does not respond to other therapies.

If you're suffering from depression, it's essential to seek professional help. Counseling for depression can be effective for many people, however it's not an end-all-all solution. It is important to discuss all your options your counselor or doctor prior to making any decision regarding treatment.

Affects and Signs of Depression

Depression is a serious mood disorder that can cause a persistent feeling of sadness as well as a decrease in interest. It can affect your ability to concentrate, study or eat, sleep and even enjoy the activities you previously enjoyed. The symptoms of depression can also be physical symptoms like stomach disorders, headaches as well as chronic discomfort.

People who suffer depressive symptoms will show one or all of these symptoms:

Persistent sad, “empty,” or an anxious mood

It is a loss of enjoyment or interest in activities that were once thoroughly enjoyed

Significant weight loss or gain; decrease or increase in appetite

Hypersomnia or insomnia (excessive sleeping) all the time

A decrease in energy or fatigue is commonplace every single day

The feeling of unworthiness or guilt that are present almost every single day

Indecisiveness, a lack of concentration

Recurrent thoughts of suicide or suicide

The role of counselling in the treatment of Depression

Depression counseling can be described as a form of therapy that assists people who are suffering from depression. It can be used to treat mild, moderate and severe depression and can prove to be a successful treatment for those who are not responding to other types of treatment.

Counseling for depression can assist people to recognize their depression, pinpoint the behaviors and thoughts that are causing it, and learn new ways to think and behave. Counselling Auckland can also assist people to build a support system to set goals and make positive changes in their lives.

The Reasons to Seek help for your Depression

Depression is a serious medical condition that has a severe impact on your mood, thoughts, and physical health. It's imperative to seek help to manage your depression with a qualified mental health professional because they'll provide you with the aid and guidance you need to manage the condition.

Counseling for depression can help comprehend your condition and understand how to manage symptoms. They can also provide you with help and advice as you work towards recovery.

If you're experiencing depression, do not hesitate to contact a professional for assistance. Counseling for depression can make a huge difference to your daily life.

 
Read more...

from JazzyExpert

The Definitive Guide to Sales coaching

How to Become A Sales Coach

An article on the blog to help those to find ways to be better sales coaches and to improve their abilities.

Become a sales coach

If you're planning to become one of the sales coaches, there are few things that you must be aware of. First, you need to know the selling process. This is a requirement to know how to win a sale and the typical objections that buyers face, and what is the main reason for buyers. Also, you should be able to clearly communicate your thoughts and provide accurate feedback.

It's time to be patient and supportive while still holding your team accountable. As a sales mentor, it's imperative to create an environment that's safe within your team that allows them to feel comfortable in trying new ideas or making mistakes. While doing this you have to encourage them to do their best by setting up high standards and providing regular feedback.

Last but not least, you must continue to learn and growing yourself in order to assist your team in the best way possible. This involves reading books on sales, participating in workshops and seminars, and interacting with other successful salespeople. As you continually improve your capabilities, you'll be able to help guide and aid your team members in reaching their potential to the fullest.

What's the process behind selling?

The process of selling can be divided into four fundamental steps: prospecting, preparing, the presentation, and the follow-up.

Prospecting is a method of getting potential customers. This can be done through networking, online research, or any other method.

Preparing is the method of preparing to sell. This includes preparing a pitch, investigating the customer, and preparing for objections.

Presenting is the method of creating the sales. It involves delivering the sales pitch and handling objections.

Following up is the practice of staying in touch with the client after the purchase. This can involve writing thank you notes following up with them for future business opportunities, or asking for referrals.

How do clients communicate with you?

Sales coaching is all about communication. It's essential to effectively communicate with your clients in order to help them achieve their goals. Here are some tips on ways to engage with clients:

  1. It is important to listen more than talk. In order to fully understand the needs of your client, it's important to listen more than you speak. Pay attention to what your client is saying and ask follow-up questions for clarification.

  2. Make sure you are clear and concise. When communicating with clients you must be precise and succinct. Keep it simple and avoid jargon or technical terms that they may not be able to comprehend.

  3. Be a good friend. Your customers count on you to provide them with support and advice. Be there for them when they require you and provide encouragement throughout the process.

  4. Be honest. Honesty is always the best policy when communicating with clients. If you're unsure of the answer to something, say rather than trying to think of something on the situation.

  5. Make sure you're professional. Be aware that you're representing your company and brand when communicating with customers. Be professional and stay clear of getting personal or emotional in your conversations.

What are the advantages from being a coach for sales?

As a sales mentor, you will have the opportunity to assist sales professionals in improving their skills and Presentation coach . Additionally, you'll have the opportunity to work with a variety of clients and industries, which can give you a broad understanding of the selling process. As a sales instructor, you'll also earn a steady income and enjoy the security of a job.

Conclusion

If you're hoping to become the sales trainer, here are a number of things you'll need to complete. In the first place, you should have extensive experience in sales. This will help you gain the credibility that you need for teaching others. Also, you have to be able of communicating effectively and possess excellent interpersonal skills. You'll have to deal with many different personalities, so getting along with everyone is important. Additionally, you should be patient , and understand the fact that becoming a sales consultant requires effort and time. But if you're willing to invest the time and effort, it can be a tremendously rewarding career.

 
Read more...

from JazzyExpert

Principal Factors to Select Outsource SEO Companies Instead Than Choosing In-House SEO  While you can study a whole lot about the search engine rank, number internet search engine optimization business may make certain that his / her website can get the very first page in Bing or Aol internet search engine results. Despite this,

SEO companies have guaranteed in full SEO companies and it is fantastic when one signals with Google. The very fact remains that SEO companies promise customers that even though your website will not rank among the most effective search motors, the cash won't be described as a waste because of the refund.

Several webmasters are puzzled when employing a search engine optimization SEO expert. Though SEO specialists are believed to save lots of time and increase webmaster websites through SEO techniques, they can also frustrate webmasters. Hence, webmasters should examine the professionals and negatives of SEO services. The key responsibilities of the SEO experts are:

Nevertheless, the webmasters may understand internet search engine optimization SEO through websites. They will realize the advantages of choosing an SEO specialist and what to anticipate from one.

It's obvious that whenever webmasters hire a search motor optimization SEO expert, they stand a better chance of maximizing their SEO services. When they wish to take up a new website it's great to consider web developers who've web style talent.

The net builder may assure that a webmaster's website reaches the utmost effective internet search engine standing like Google or Yahoo. The web creator also aids in increasing a current site.

Even though SEO authorities provide great SEO services to their customers, there are a several who destroy the internet style business through their greed in advertising attempts and manipulate se rank. If search engine optimization SEO doesn't involve honest practices, the site may have low exposure on Bing or even be removed from the Bing index.

SEO and social media marketing marketing make certain that one's site has the best SEO Web marketing, meaning their organization can remain competitive in the internet market. All the in-patient has to complete is transition within their on the web business.

SEO Net advertising has key components, which build the web site traffic, and top se rankings. But, webmasters should remember that these parts are not simple to get.

They should use treatments and SEO techniques to produce powerful results. There are numerous sites giving applicable information about SEO and on line marketing, and you are able to learn from them.

If one's company does not have SEO Web advertising methods, he or she will require help from SEO experts. They will need to find SEO specialist websites, who can help the business enterprise owner's website have several clients in on line marketing.

The duty of SEO specialists is to generate experience of businesses. They give attention to SEO Net advertising targets and provide prime internet search engine position like Google and Yahoo. But, to complete all of this, web designers use SEO custom companies, which may have long-lasting SEO Bing rank.

SEO companies ensure your website has all the SEO Internet advertising such as for example organization development, local product income, good quality online پلتفرم رپورتاژ آگهی and the rest. Webmasters are guaranteed in full to remain aggressive in the internet organization if they stick with SEO experts. They will have all they should assure business success.

Organization owners who do have a business website eliminate substantial amounts of money from online marketing. They will know that SEO Internet advertising mandates a company website, because it is a required on line marketing tool.

 
Read more...

from JazzyExpert

Independent Insurance Brokerage Specialists – Omit Agents Cold Calls, Session Making Among them are fortune telling quantity crunchers with small reality of what it requires to be always a effective brokerage manager. Subsequently, seldom do they do the specific recruiting of agents. The sad part is they often collection the business recruiting, advertising, and budgeting policies that others must follow.

The common one organization insurance brokerage committed titles include Basic Agent, Brokerage Common Agent, Regional Standard Representative, State Manager, Controlling Normal Agent, Area Supervisor, Manager of Brokerage, Wholesaler, and Regional Manager.

If an insurance business is brokering three principal items, they for instance, might be LTC Brokerage Manager, Annuity Brokerage Manager, and Sophisticated Living Brokerage Manager. The inter combinations of brands are essentially countless. A higher percentage of the one insurance company brokerage procedures keep the title of the company in their firm name.

Here's one struggle of interest. As some insurance companies need to offer as numerous insurance brokerage instances, as you are able to they usually contract with independent advertising organizations and national brokerage firms. There is often correct competition among them, pursuing brokers and brokers to obtain insurance brokerage.

It must be stated what the risk factor is. When you rely on just one single insurance business what are the results when your excellent item is suddenly slipped, your place is cut, your position is removed, or when still another insurer acquisitions out the organization?

Non-existent only 25 years back, independent insurance brokerage firms have erupted on the market scene. Below are a few factors why. First brokers like to find a organization that could provide them with the best solution because of their customer, or the greatest commission if they create a sale.

With some separate insurance advertising firms representing more than 50 companies, they could sometimes do both. Some national firms are so powerful they can influence an insurance coverage create a item just they are able to distribute. Insurance organizations know that they may keep adding new plan characteristics or continually present a rehashed,

however now named new policy. Insurance marketers enjoy marketing a common solution that's new functions, a fresh title, or new commission structure. As insurance marketers want to generate income, unfairly several of those wherever the greatest override exists, are the products most heavily marketed.A 35% override certain defeats 20% on an identical product in your brain of numerous marketers.

Games that separate insurance brokerage marketers have on their contract contain item provider, national wholesaler, and exclusive solution marketer, alongside all separate contractor games stated under one-company marketers.

They often separate themselves by maintaining their personal name out of the firm's official name. The others place the word independent or national to separate them. Frequently they promote a variety of company insignia trademarks or names within their advertising materials.

It is vital to describe briefly independent insurance marketing organizations. Over 250 separate insurance brokerage firms are related to to a minumum of one of the very best 20 separate insurance marketing organizations.

While 250 out of 15,000 to 20,000 split up brokerage called operations does not appear substantial, it certainly is. Small firms combine contracting and some marketing to make the bigger independent insurance brokerage advertising organization.

The corporation thus is able to acquire a greater payment level agreement with increased insurance brokerage companies. While often people just run in one single state, others cross-territories, actually on a national basis.

The endurance of profitability for these firms is incredible, specially in comparison with brokerage firms overall. The dues and marketing charge discussing is properly insurance brokers in egypt by the additional teaching tips, bonding, distributed advertising tricks, and larger overrides they could get on the own.

Who's Who in key league, big-time insurance brokerage is continually changing. Some are 3-generation household possessed firms, and the others mightily spring up and vanish more or less as quickly.

One of many important factors never mentioned previously is of great magnitude. That element is service. What can you do to make fully sure your broker remains your broker? Regardless of what title you or your firm has, all is irrelevant if the broker creates one event and movements on elsewhere.

 
Read more...

from JazzyExpert

How to Ship Products Overseas  From exporting material to exporting mild lights, you'll manage to change the globe into your market place — without even causing home. Knowledge ways to ship products may possibly probably become your admission to a great future and a considerable revenue.

Listed here certainly are a several suggestions to take into account before you select to ship your services and products offshore.

Exporting is not really a alternative to increase drooping gross sales. If your things aren't offering in your neighborhood, then they're not likely to promote elsewhere

You'll require to choose if your products are “exportable” ;.Do your things fill up a place that's exclusive to the United States market place? Are they sold in ways that could be identified by non-English speaking customers? Do they break national taboos or include elements which are prohibitive for their sale in a international structure?

These are all questions you'll need to solution before you spend time and money in a costly industry endeavor.

When you have established that your things are generally profitable in addition to exportable, you'll need to locate global companions who're willing to sometimes get or deliver your goods.

Unless you're goal is to start a retail enterprise in a foreign terrain, you're planning to own to begin organization to company revenue relationships. You'll be able to promote your services and products directly to international shops or even to international distributors who promote to those retailers.

An important benefit of establishing international associations is your global associates will probably be ready to give you cost-saving, neighborhood information about transfer rules, solution marketability, and nearby customs.

Even though that establishing global relationships may be complicated, you do have numerous methods available. The U.S. Commerce Department sponsors two the websites, Export.gov and Buy USA.com, which contain sites of global buyers.

Another resource may be the United States embassy found within the nation where you'n like to market your products. The embassy should really have the capability to guide you in deciding regional firms who obtain the sort of items your business sells.

The final part of establishing an move part to your enterprise is usually to analyze the appropriate considerations associated with exporting your goods to specific areas of the globe. Some services and products, for instance engineering and agricultural objects possess significant move limitations.

There could absorbent pad also be transfer restrictions regarding the countries you may be trading with.

When you can't possibly be aware of all of the restrictions and accreditation demands you might probably or may possibly perhaps not be going right through, your very best assistance is normally to find aid from a attorney focusing on international markets.

You will find endless opportunities for creating major revenue and gains – but only in the event you can deliver to your consumers.

You'll need to ensure you've got all the fundamental facts and ultimately have carried out an import ship examine course only before beginning out.

 
Read more...

from Suripipiw

Setelah 2 jam, dan melakukan beberapa kegiatan seperti makan malam bersama, berbincang berbagai macam topik, dan kini keduanya baru selesai setelah mononton sebuah film. Tempat yang dikhususkan untuk melakukan kegiatan sebagai hiburan untuk, seperti menonton konten wayV, menonton drama korea dan lain-lain. Bella selalu melakukannya disini. Kini keadaan ruangan gelap dan hanya ada cahaya dari layar yang masih terputar sebuah film di depan keduanya, kini Bella bersender didada Jevera.

Bang, ceritain dong gimana bisa kamu suka sama aku.

Hmmm mulai dari mana ya?

Pertama kali kita ketemu dong.

Awal aku liat kamu itu waktu di museum geologi Bandung. Kayanya itu kamu kelas 2 SMA deh. Aku salfok sama anak perempuan yang rambutnya dikepang dan pake bando pada saat itu. Temen temennya yang lain pada sibuk nyatet sejarah fosil yang ada disana. Tapi anak perempuan yang satu ini malah sibuk ngapalin unsur unsur kimia sambil ngasih makan kucing, anak perempuan ini juga ngajak kucing itu ngobrol. Aku ke Bandung itu awalnya buat healing, ceilah healing ceunah hahahaha. Healing karena galau abis ditinggalin sama seseorang. Eh pas ke Bandung dapet hiburan gratis, dan kamu orang yang ngehiburnya. Sampe akhirnya aku nyari tau sekolah kamu, tapi ternyata kamu udah pindah dari sana.

Healing ko ke museum, healing mah ke club atuh, terus nyari yang baru hahahaha.

Dimana aja tau dapet orang baru itu, ga cuma di club doang, buktinya di museum aku dapet orang baru, mana cepet banget pindahnya.

Itu mah kamunya aja playboy hihihi.

Lah ko gitu sih hahahaha.

Tahun 2014 itu aku emang pindah rumah dan sekolah, karena ibu mau menghindar dari ketoxikan ketoxikan keluarga besarnya. Terus kamu liat aku lagi di kampus?

Pertemuan kita selanjutnya itu di tempat favorit kamu, tempat dimana kamu ketika liat city light. Si perempuan yang buat aku jatuh cinta ini teriak kaya gini “God? Please give me happiness just once, I want to feel that.”

Eh? Ucap Bella sembari mengingat ngingat kejadian ketika ia teriak mengatakan hal itu.

Terus pertemuan ketiga, ketika kamu ada di psikiater, kebetulan dokter kamu sama Lili sama. Dia pake baju oversized warna item, pake rok warna item juga, dengan rambut dicepol, dan pake tas bentuk sendal. Aku pikir jadwal kalian juga sama, tapi ternyata cuma sekali itu doang aku ketemu kamu lagi, dan ketika aku nyari tau soal kamu ternyata kamu udah ga dateng lagi kesana. Tapi aku nemuin sesuatu di papan tulis yang ada disana, ada 1 stikcy note warna hitam yang isinya Here's the thing about wishes; I just want to be happy, whatever happens” – Sebella Jehan. Sampe akhirnya aku tau nama kamu.

Tunggu, Lili bang? Lili kenapa?

Hmm Lili itu selalu punya pikiran kalo dia yang udah buat bunda aku pergi, Lili juga selalu mikir kalo dia harusnya ga lahir. Dia selalu nyalahin dirinya sendiri, sampe kadang aku pergokin dia lagi mukul mukilin dirinya sendiri. Tapi hal ini cuma aku yang tau, makanya selalu aku yang temenin Lili ke psikiater sampe Lili sembuh.

Aku kadang iri tau bang sama kehidupan Lili, Lili yang aku liat selalu bahagia, Lili juga punya rumah yang hangat, punya papah dan abang yang sayang sama Lili, punya ibun yang selalu ada buat Lili, tapi ternyata kebahagiaan itu buat nutupin kesedihannya dia. Berarti sampe sekarang ibun ga tau bang?

Heem, Lili nutupin itu sampe sekarang. Karena takut ibun sedih kalo tau Lili sakit.

Oh jadi karena kamu tau aku pernah ke psikiater jadi kamu ambil obat obat aku?

Heem, karena aku takut kamu ketergantungan obat tanpa resep dari dokter. Secara aku juga tau kamu itu sering banget begadang.

Curang banget udah tau aku duluan. Oh iya aku juga dikasih tau sama bang Rey kalo kamu diterima S2 di kampus impian aku, kamu pasti pake orang dalem kan disana?

Hahahaha ko tau?

Seriusan?

Engga cantik. Aku ga pake orang dalem ko. Lucky aja sih.

Ko lucky sih, itu mah emang udah kemampuannya kamu aja.

Bella tiba-tiba saja berdiri setelah mengingat sesuatu dan kemudian keluar dari ruangan dan pergi ke kamarnya, tak lama kembali dengan membawa beberapa tote bag mini.

Jangan bilang semua coklat dan boneka ini dari kamu bang? Tanya Bella sembari mengangkat beberapa tote bag mini yang ada ditangannya.

Loh ga dimakan ternyata coklatnya? Ucap Jevera sembari tersenyum.

Belum sempat menjawab, Bella kemudian menghampiri Jevera dan keduanya kini duduk berhadapan.

Siapa yang berani makan ini, tanpa tau siapa yang ngasih. Ini ada tanggal tanggal ketika aku dapetin ini. Dikira pengagum rahasia aku ada di Bandung, tapi kenapa sampe di Jakarta juga, awalnya ga peduli karena mungkin iseng, eh tapi ko terjadi beberapa kali. Terus tiba-tiba aja ga dapet lagi ketika aku udah mulai masuk kuliah.

Bella mulai mengeluarkan cokelat coklat yang ada di tote bag mini, dengan boneka boneka beruang mini yang juga ada didalamnya. Namun tiba-tiba saja Bella membuka 1 coklat dan mulai melahapnya.

Eh eh eh mau ngapain?

Makan coklatnya lah.

Gausah macem macem. Itu udah beberapa taun yang lalu sayang.

Ya harus dimakan dong, udah tau dari kamu soalnya.

Gausah ngeyel cantik.

Hahahaha sekarang ngomelnya ko manis gini sih. Biasanya kalo ngomel ngomel dingin deh.

Ngerjain nih ceritanya?

Heem, pengen tau omelan versi Jevera yang sekarang kaya gimana.

Makin iseng ya ternyata. Ucap Jevera sembari mencubit kecil hidung Bella.

Kamu berenti ngasih ini kenapa bang?

Ya karena kamu udah ada dideket aku. Ini berkat Malvynn juga sih, kan Malvynn yang awalnya ngedeketin kamu buat temenan. Aku ga berani sama sekali buat deketin kamu, karena yang aku liat kamu itu jaga jarak banget sama laki-laki. Makanya aku berterima kasih banget sama Malvynn karena selalu bawa aku kalo kalian lagi ada kegiatan berdua.

Pantesan waktu ospek selalu lirik lirik, ternyata kamu tau aku.

Kamu sadar ternyata?

Iyalah, risih tau diliat liat terus kaya gitu. Lirik lirik, eh pas diliat malah buang muka. Ucap Bella sembari mengerucutkan bibirnya.

Hahahaha maaf ya sayang. Ucap Jevera sembari mengelus pucuk kepala Bella.

Jadi tattoo wajah aku itu waktu pertama kali kamu liat aku? Pantesan chubby disitu, orang aku masih gendut waktu itu.

Ya karena aku jatuh cintanya berawal dari situ. Makanya pas ketemu lagi di tempat favorit kamu, aku kaget banget, malah makin cantik kamunya, padahal lucu tau pas kamu lagi gemoy.

Sebentar, ini kenapa pada jatuh cinta sama aku ketika aku lagi ngomong sama hewan sih? Bara juga gitu, Jennifer waktu itu temuin aku dan ngasih tau alesan Bara yang lakuin hal itu sama aku, Jennifer juga cerita soal Bara yang jatuh cinta sama aku ketika aku lagi ngomong sama ikan.

Batin Jevera termasuk juga Malvynn, sayang. Malvynn juga jatuh cinta sama kamu ketika ga sengaja liat kamu lagi ngomong sama kucing.

Kalo aku jadi kalian berdua, langsung ilfil tau. Aneh banget liat manusia ngomong sama hewan. Bisa bisanya jatuh cinta sama cewek kaya si Sebella Jehan ini.

Itu hal unik tau sayang, karena ga semua manusia bisa kaya kamu yang ngomong sama hewan. Mana hewannya kaya ngerespon kamu, kaya ngedengerin kalo kamu lagi ngomong. Kaya natep kamu balik kamu juga. Berasa didongengin gitu.

Hahahaha.

Keduanya melanjutkan perbincangan itu sampai sampai Bella bertanya siapakah seseorang yang dicintai oleh Malvynn. Jevera pun memberi tahu lewat video yang Malvynn rekam sebelum dia pergi. Jevera pun belum tau apa isi video itu, karena ketika mamah memberikan memori card ini, meminta pada Jevera untuk menonton video itu ketika Jevera sudah bersama dengan Bella. Jevera pun mulai memutar video itu, dan terlihat Malvynn yang sedang duduk disebuah studio musik.

Ini lo berdua udah barengan kan ya? Hahahaha. Suara Malvynn dari layar yang ada didepan Bella.

Namun ketika video baru terputar tiba-tiba saja Bella menangis. Seketika Jevera mempause videonya dan menghampiri Bella kemudian memeluknya.

Bang Jev, aku kangen banget sama Malvynn. Ucap Bella.

Seketika Jevera teringat dengan cerita dari Rey bahwa ada penyesalan pada diri Bella sejak kepergian Malvynn beberapa taun lalu. Penyesalan itu masih ada hingga saat ini, bahkan terkadang sesekali Bella menangis jika tiba-tiba saja mengingat sosok seorang Malvynn.

Gausah ditonton sekarang ya? Kita bisa tonton videonya nanti.

Gapapa ditonton sekarang aja bang.

Jevera pun melepaskan pelukannya dan mengusap air mata Bella.

Hm?

Aku gapapa ko bang, cuma tadi pas liat Malvynn, tiba-tiba aja kangen sama dia. Dan ternyata aku sadar udah hampir 4 taun Malvynn pergi, padahal aku masih ngerasa kalo Malvynn masih ada disekitar aku.

Ditontonnya nanti aja ya sayang?

Gapapa sekarang aja. Nih ada tisu. Ucap Bella setelah mengambil kotak tisu yang ada disampingnya.

Jevera pun kembali memplay videonya, dan duduk tepat disamping Bella dan mulai menggenggam tangannya. Namun Jevera masih saja terus melihat kearah Bella. Dan ketika Bella mulai menyadari itu.

Gapapa bang Jev. Kamu kaya gini karena bang Rey udah cerita sama kamu ya?

Udah ah, ntar Malvynn marah kalo ga kita dengerin.

Jevera makin mengeratkan genggaman tangannya.

Duh gue bingung nih mulainya dari mana. Suara Malvynn kembali terdengar dilayar yang ada depan keduanya.

Malvynn pun mulai menceritakan sosok perempuan yang menjadi alasan dia masih tetap bertahan hingga saat ini. Bagaimana dia bertemu dengan perempuan ini, bagaimana awalnya saat ia mulai jatuh cinta dengan perempuan ini. Sampai akhirnya Malvynn memberi tahu sosok itu.

Perempuan yang buat gue bertahan sampe sekarang itu bernama lengkap Sesha Jehana. Dia adalah orang kedua yang buat gue bertahan hidup setelah mamah. Dia yang selalu ngasih hiburan ketika gue lagi sedih ataupun rapuh. Senyumannya dia yang buat gue ngejalanin hari hari dengan penuh semangat. Dan terutama dia adalah obat bagi kehidupan gue. Gue sayang banget sama dia, tapi mungkin takdir berkata lain, ada laki-laki yang lebih pantas jadi pendamping hidupnya dia. Gue mau liat dia bahagia dengan orang yang namanya ada dihati dia.

Oh iya Bell, harapan lo soal triple date kayanya ga terwujud deh, karena bakal jadi double date. Lo sama si bang Jev, gue sama jodoh gue hahahaha.

Bang, lo jagain ade gue dengan baik ya? Jangan pernah lo sakitin dia. Kalo lo sampe nyakitin ade gue, yang turun tangan bukan hanya gue, si abang dinginnya Bella juga, tidak lupa bang Andre, dan terutama abangnya Bella, bang Rey.

Sibella, si adenya abang Malvynn Sarendra, pokoknya harus bahagia sama si bang Jev. Ini hadiah dari Tuhan buat lo Bell, dihadirkan sosok bang Jev di kehidupan lo dan sekarang lo tinggal menikmati hadiah dari Tuhan setelah lo melewati masa masa sulit kemarin.

Setelah mendengar itu semua dari Malvynn membuat Bella semakin menangis, Jevera pun kembali memeluk Bella dengan erat dan terus mengusap ngusap punggungnya. Namun ternyata air mata Jevera pun ikut jatuh setelah mengingat bagaimana Malvynn menyerah akan cintanya dan membiarkan Jevera tetap berjuang untuk Bella.

Batin Jevera Gue janji sama lo Vynn, gue janji akan selalu jaga Bella dengan baik, gue akan selalu bahagiain perempuan yang lo sayang juga, dan gue janji gue ga akan pernah buat Bella nangis lagi. Kalo pun gue buat Bella nangis, gue pastiin itu ar mata bahagianya Bella Vynn.

Setelah Bella lebih lega menangis, Bella mulai bertanya pada Jevera siapakah sosok perempuan itu.

Dikira, Malvynn suka sama Marlene Sanjaya. Hati Malvynn tuh terbuat dari apa sih? Sampe sampe mikirin orang lain daripada dia sendiri.

Sama kaya kamu, yang selalu mikirin orang lain dibanding diri kamu sendiri. Ucap Jevera sembari mencolek hidung Bella.

Kamu juga sama ya bang Jev. Selalu prioritasin orang lain dulu baru kamu.

Hmmm ada aja balesannya tuh.

Oh iya kamu tau perempuannya bang? Satu kampus sama kita? Apa Malvynn pernah cerita sama kamu soal perempuan yang disuka sama dia?

Batin Jevera perempuannya ada dihadapan aku sekarang, kamu adalah obat buat Malvynn, dan kamu adalah alasan Malvynn bertahan.

Malvynn ga pernah cerita sayang, perempuannya diluar kampus kayanya, mungkin Malvynn ketemunya pas lagi ada acara diluar kampus.

Hm jadi ga pernah cerita ya? Padahal aku mau temuin dia, terus mau bilang makasih banyak sama dia. Apa mamah tau ya perempuannya? Secara Malvynn selalu cerita sama mamah, bahkan hal sekecil apapun pasti cerita sama mamah, masa hal yang ini Malvynn ga cerita, ya kan bang?

Heem pasti cerita ko, nanti kalo kamu ketemu sama mamah, coba tanya sama mamah.

Heem harus ditanyain ke mamah langsung nih.

Oh iya mau tanya dong, ini semuanya diajak boong apa gimana sih sayang? Kamu ga lost contact gitu aja sama orang orang disekeliling kamu kan?

Enggalah, susah tau nyari orang orang yang ada disekeliling aku kaya sekarang. Aku ajak kerja sama aja semuanya dan bilang kalo aku udah lost contact gitu aja. Padahal aslinya masih berhubungan dengan sangat baik.

Mana mukanya pada meyakinkan banget. Aku tanya semua orang yang kenal sama kamu, aku juga usah bulak balik tanya sama mami, mpok, mamah, ka Vanny juga, ya walaupun aku tau ketemu ga sengaja, tapi karena kalian sama sama kpoper kayanya agak ga mungkin kalo ga lanjut berhubungan. Dan bener kan ternyata, kalian bahkan temenan sejak saat itu.

Ya gimana, aku bener bener ga mau kenal sama kamu lagi. Makanya aku juga ngejauh dari lingkungan kamu, lost contact sama orang orang disekeliling kamu juga.

Padahal emang awalnya aku manfaatin sifat kamu yang ini, karena aku tau kamu, ketika sakit hati pasti ngejauh dari orang yang bersangkutan. Tapi ketika itu terjadi, entah kenapa rasanya sakit banget, apalagi ketika aku mulai ga liat kamu secara fisik.

Jangan gini lagi ya bang? Dan aku mau kamu selalu jujur sama aku, walaupun mungkin itu bisa aja buat aku sakit. Tapi aku ga mau kamu boong boong lagi. Jujur soal perasaan kita masing-masing, jujur soal semuanya. Aku mau memulai hubungan dengan kejujuran. Aku ga mau hubungan kita ini gagal nantinya karena ada kebohongan.

Heem. Ucap Jevera sembari menganggukkan kepalanya, lalu mengusap ngusap lembut pipi Bella.

Bang?

Hm?

Keluar yuk?

Kemana?

Aku mau tunjukkin tempat favorit aku yang baru.

Jevera pun akhirnya mengiyakan ajakan Bella, ketika keduanya sedang berjalan menuju tempat, keduanya kembali berbincang mengenai hal lain.

Maaf ya udah foto foto sama lukis kamu tanpa ada izin dari kamu sayang.

Kalo buat kamu boleh deh.

Kalo Bara?

Ko tiba-tiba? Ucap Bella yang kemudian menoleh ke arah Jevera.

Dia juga suka foto foto kamu. Fotoin kamu lagi tidur, fotoin kamu kalo lagi jalan sama dia. Sampe waktu itu dia kaya ngasih tau apa yang dia tau, dan itu buat aku cemburu.

Kayanya Bara bilang kaya gitu cemburu juga sama kamu deh. Soalnya aku pernah cerita sama Bara dan aku ngedeskripsiin DC, mungkin Bara pikir aku lagi deskripsiin kamu, makanya dia bilang kaya gitu. Ini aku boleh punya dua ga sih? Lucu banget hahahaha disukain sama 2 laki-laki.

Engga ya sayang. Kamu cuma punya aku sekarang.

Iya iya aku cuma punya kamu bang Jev. Ucap Bella yang kemudian mengeratkan genggaman tangan Jevera.

Itu lukisan pas aku pake kain merah sama kemeja putih kamu liat dimana? Kan aku ga sempet dateng ke bengkel.

Aku liat kamu ketika aku lagi maksa maksa Rania buat temuin aku sama kamu, dan ketika keluar dari bengkel, aku liat kamu lagi jalan, tapi bukan ke arah bengkel.

Oh itu karena aku mau balik lagi ke abang abang takoyakinya.

Abang Rey bilang bengkel MASAJIE singkatan nama aku sama bunda Jihan. Nama aku sama bundanya dimana bang?

Coba tebak.

MA nya, Malania? SA nya, Sebella? JIE nya, Jihan, Jehan?

Lah ko ketebak sih hahahaha.

Serius bang Jev? Aku mikirin ini dari kemarin tau hahahaha.

Heem.

Setelah berjalan kaki beberapa waktu, keduanya pun tak lama sampai ditempat tujuan. Keduanya melihat lampu lampu kuta bersama.

Bang Jev?

Hm?

I never imagined this day would come.

But I knew this day would come.

Why are you so sure that this day will come?

You're the reason, Sebella Jehan. And you're the only one I want. Even if I have to wait forever, that's what I'll do. Cause I can’t live my life without you.

Why should I be the one chosen?

Ada quote yang relate sama aku.

Apa?

Ketika semua terasa hilang dan kamu tidak tahu harus bagaimana, lihatlah ke dalam hatimu, lalu akan nampak suatu tempat yang sangat istimewa dan ternyata kamu ada dalam sana.

You will always have a special place in my heart, and just for you. I Do LOVE YOU Sebella Jehan. Teriak Jevera.

Ish bang Jev. Cubit Bella sembari melihat sekeliling.

I want to be around you, and I want to be the lucky person that I having you. Can you be mine now and forever? And let me make you happy. Hm? Ucap Jevera sembari membuka kotak yang berisi sebuah kalung dengan inisial huruf S.

Ngelamar nih ceritanya?

Anggukan.

Aku ga mau buang waktu lagi, tapi apa kamu bisa buat aku percaya dengan pernikahan?

Anggukan.

Sekarang masih di 40%, apa bisa naik jadi 100%?

Aku janji.

If I say no, I’ll regret it for the rest of my life. Because I know in my heart, there's only you. Ucap Bella dengan anggukannya. Boleh dipakein? Tambah Bella.

Dengan senang hati.

Jevera berjalan ke belakang tubuh Bella dan memasangkan kalungnya.

12 bulan, 1 bulannya 5%. Ucap Bella tiba-tiba.

6 bulan, 1 bulannya 10%. Balas Jev yang kemudian kembali berdiri dihadapan Bella dan mengambil sebuah cincin yang juga tersimpan dikotak yang sama dengan kalung. Dan Jevera berjongkok di hadapan Bella. Namun Bella hanya menatap Jevera.

Aku bisa buktiin itu semua sama kamu selama 6 bulan.

Tiba-tiba saja Bella meneteskan air matanya. Betapa beruntungnya ia mendapatkan seseorang yang begitu tulus seperti Jevera. Dan Bella kembali menganggukkan kepalanya, mengisyaratkan Jevera untuk memasangkan cincin itu. Setelah Jevera memasangkan cincin itu, Bella kemudian memeluk Jevera.

I will always be yours, bang Jevera Prasadja.

Jevera melepaskan pelukannya, dan mengusap air mata Bella. Lalu mengecup kening Bella. Dan memeluknya kembali.

“I may not be your first love, but i want to be your last love, and be your last everything.”

Anggukan dari Bella.

Begitupun sebaliknya bang Jev, aku bukan cinta pertama atau kencan pertama kamu, tapi aku mau jadi cinta terakhir dan segalanya yang terakhir buat kamu bang. I really cherish and love you so much bang Jevera.

I love you even more, and I’ll make you happy for the rest of my life Sebella Jehan.

Keduanya semakin mengeratkan pelukannya.

 
Read more...

from Suripipiw

Pada hari minggu ini Jevera memutuskan untuk pulang ke Bandung, namun Tania juga ikut bersama anaknya. Dan sesampainya di gedung apartemen Bella, tak sengaja bertemu Rania.

Bubun. Panggil Rania.

Hey sayang. Balas Tania.

Rachel gemoy juga ikut ternyata. Ucap Rania pada Rachel sembari mencubit kecil pipinya.

Hai kaka Rania.

Setelah menyapa dan sedikit mengobrol, Rania pun mulai berpamitan.

Eh bang, ntar iketin rambutnya ka Bella. Tadi aku sengaja acak acak rambutnya ka Bella hahahaha.

Jail banget kamu ya. Balas Tania.

Biar ada sweet sweetan nanti disana bun.

Dasar hahahaha. Jawab Jevera.

Aku pulang sekarang ya, jagain ka Bella ya bang.

Heem, hati-hati pulangnya. Ucap Jevera sembari mengelus pucuk kepala Rania dan diacungkan ibu jari oleh Rania.

Setelah Rania pergi, Jevera, Tania dan Rachel memasuki lift, 10 menit sudah akhirnya ketiganya sampai dilantai apartemen Bella. Dan mulai memencet bel apartemen Bella.

Tinggal masuk juga, ngapain pencet pencet bel segala si ni bocah, ada yang ketinggalan kali ya. Ucap Bella sembari mengunyah potongan akhir ice creamnya.

Dan ketika Bella membukakan pintu apartemennya. Ternyata itu Jevera dan ketika melihat kesampingnya ada Tania juga seorang anak kecil perempuan yang digenggam tangannya. Tak lama Tania mulai mendekati Bella dan memeluknya.

Kangen banget sayang. Ucap Tania.

Sama bun aku juga kangen banget sama bubun. Ucap Bella.

Namun tiba-tiba saja Tania menangis, melihat Tania yang menangis, entah kenapa membuat Bella juga ikut menangis dan kini keduanya menangis sembari berpelukan. Namun anak Tania yang bernama Rachel bertanya sesuatu pada Jevera.

Abang, dia kaka Bella cantiknya abang yang suka diceritain sama bubun, kaka Lili, dan oma kan bang? Tanya Rachel yang medonggakan kepalanya sembari menatap Jevera. Jevera pun berjongkok mensejajarkan tubuhnya dengan Rachel.

Heem sayang, dia kakak Bella cantiknya abang. Yang suka abang ceritain sama kamu.

Tapi itu tangannya kenapa bang? Kaka Bella cantik lagi sakit ya bang?

Iya nih sayang, kaka Bella cantik lagi sakit sekarang.

Hmmm. Ucap Rachel yang kemudian menunduk.

Tapi kaka Bella cantik gapapa ko sayang. Nanti juga pasti sembuh.

Tak lama Tania melepaskan pelukannya dan ingin mengenalkan anaknya pada Bella.

Dia anak kaka, sayang. Ucapnya pada Bella.

Sana samperin dulu kaka Bellanya. Ucap Jevera pada Rachel.

Bella pun mendekati Rachel dan berjongkok mensejajarkan tubuhnya dengan tubuh Rachel.

Kaka Bella cantik?

Hm? Ucap Bella yang kemudian menatap Jevera namun Jevera hanya merespon dengan senyuman, dan anggukan darinya.

Aku Rachel anaknya bubun. Umur aku 3,5 tahun. Aku sering mendengar tentang kaka Bella cantik dari bubun, abang ganteng, kaka Lili, oma, opa, sama om Andre.

Seketika Bella memeluk Rachel, dan mengelus ngelus punggungnya.

Sayang udahan dulu buat sekarang. Kita pulang sekarang ya?

Loh ko sebentar banget bun. Jawab Bella.

Tadinya juga bubun ga boleh ikut ke Bandung sama Jevera, cuma bubun maksa karena kangen sama kamu, ya akhirnya dibolehin lah. Oh iya tadinya juga ibun, Lili mau ikut juga tapi katanya untuk sekarang ga mau ganggu momen kalian berdua, jadi next time aja.

Tunggu sebentar bun.

Bella pun pergi ke kamarnya dan mengambil sebuah koper berwarna putih. Itu adalah koper yang berisi oleh oleh yang dibelikan oleh Bella ketika masih di Korea bulan lalu.

Apa ini sayang?

Oleh oleh buat bubun.

Mata Tania pun berkaca-kaca kembali. Dan Tania mendekati Bella dan memegang pipi Bella lalu mengusapnya.

Makasih banyak ya sayang.

Anggukan dari Bella dan kemudian mengusap air mata Tania yang mengalir dipipinya.

Ah udahan dulu buat sekarang. Bubun ga mau ganggu kalian berdua. Pokoknya next time harus ketemu berdua ya? Bubun mau denger banyak hal dari kamu.

Heem. Jawab Bella dengan anggukannya.

Pamit dulu sayang sama kaka Bella cantik. Ucap Tania pada Rachel.

Yah, ko udah pulang lagi bun. Ucap Rachel sembari menunduk dengan tangan yang mengenggam tangan Jevera.

Jevera kemudian berjongkok dan berbisik ditelinga Rachel. Next time ya sayang? Abang Jevera nya lagi kangen nih sama kaka Bella cantik, jadi untuk sekarang abang lagi ga pengen diganggu dulu, ya? Nanti kapan kapan kita jalan bertiga, acel, abang, sama kaka Bella cantik.

Janji? Rachel mengacungkan jari kelingkingnya pada Jevera.

Janji. Ucap Jevera sembari melingkarkan jari kelingkingnya dengan jari kelingking Rachel.

Rachel pun mengangguk senyum, namun itu membuat Bella menatap Jevera.

Janji soal apa? Ucap Bella tanpa suara.

Jevera menggelengkan kepalanya dan hanya memberikan senyumannya.

Batin Bella udah lama banget ga liat lesung pipitnya.

Oh itu koper yang bulan lalu kamu bawa di Bandara ya?

Hm? Bella pun bingung dengan pertanyaan Jevera mengapa ia tahu soal koper ini.

Nah loh jelasin tuh bang. Udah ya, kita tinggal dulu. Ayo sayang.

Dah kaka Bella cantik. Ucap Rachel sembari melambaikan tangan pada Bella.

Dah sayang. Balas Bella yang juga melambaikan tangan pada Rachel.

Setelah Tania dan Rachel pergi Bella pun masuk namun tiba-tiba saja dia menangis. Ketika pintu akan tertutup, Jevera menahan itu dan melangkah mendekati Bella dan membiarkan pintu tertutup.

Kamu bilang pulangnya senin.

Jevera mulai mendekati Bella dan membalikkan tubuh Bella. Namun Bella mulai memukul mukuli dada Jevera.

Hey cantik nanti sakit.

Mendengar itu seketika Bella berhenti memukul mukuli tubuh Jev.

Maaf.

Bukan aku, tapi kamu. Nanti keadaan tangan kamu makin parah kalo mukul mukul aku terus. Tunggu sembuh dulu ya? Baru boleh pukul pukul aku lagi. Nanti kamu jadiin aku samsaknya kamu.

Jevera maju 1 langkah agar lebih dekat Bella dan mulai mengusap air mata Bella. Dan kini keduanya saling bertatapan.

Maaf udah buat kamu nangis dan sakit. Maaf juga karena dateng terlambat buat jelasin semuanya sama kamu.

Bella kembali menangis, dan Jevera mulai memeluk Bella. Namun ketika keduanya sedang dalam keadaan serius tiba-tiba saja dering telepon terdengar dari saku milik Jevera. Dan ternyata itu Rania.

Angkat aja dulu. Ucap Bella.

Ketika diangkat oleh Jevera dan di lost speaker terdengar Rania yang berteriak dari balik ponsel.

Bang Jev, si kaka lagi ngangetin makanan di microwave. Takut dia lupa ih, terus ntar meledak microwave nya.

Mendengar itu membuat Bella berlari kedapur, dan dengan cepat Jevera membuka sepatunya, dan berlari kedapur menyusul Bella. Jevera sampai lebih dulu di dapur dan dengan cepat mematikan microwavenya, namun ketika Bella sudah dekat ke dapur tak sengaja dia menendang kursi dan membuatnya terjatuh.

Bella. Teriak Jevera.

Aduh naon eta. Duh pasti si kaka jatoh deui da. Ah ya sudahlah, nikmatilah momen kalian berdua aja ya abang Jev, kaka Bella hahahaha. Rania akan mengakhiri panggilannya sekarang yawww, byeeeee. Teriak Rania yang kemudian panggilannya berakhir.

Setelah Jevera mematikan microwave, dia menghampiri Bella yang akan beranjak akibat jatuh.

Hati-hati cantik. Liat tuh merah gitu kelingkingnya, pasti besok pagi bengkak ini.

Ya gimana orang panik juga.

Namun tiba-tiba Jevera menggendong Bella ala bridal style dan mendudukkan Bella disofa.

Eh eh eh mau ngapain.

Diem dulu disini, kotak P3K nya dimana?

Bella tak menjawab dan hanya melihat kesebuah lemari dihadapannya. Jevera pun mengambil kotak P3K lalu kembali menghampiri Bella. Lalu mengambil kedua kaki Bella dan menyimpan dipahanya Jevera.

Eh bang, aku salfok sama nama kontak Rania di hp kamu, itu mah pasti Rania yang nulis, ya kan? Di hp aku juga gitu, jadi ada lovenya, padahal ga pernah aku kasih love di nama kontak dia.

Gemes banget sekarang. Kalo ngomong ada logat sundanya hahahaha. Ucap Jevera yang masih sibuk mengobati luka Bella dengan alkohol agar tak bengkak nantinya.

Oh iya bang, nanti ada juga buat ibun, Lili, bang Andre sama om Pras. Kirim aja apa dianter langsung kesana?

Dianter kesana aja langsung bareng sama aku. Jangan om Pras lagi sekarang panggilnya. Pengen dipanggil papah sama kamu katanya.

Abang udah baikan?

Heem udah. Dari sebelum kita mulai ngejauh.

Hm gitu. Ngomong ngomong ko kamu tau soal koper itu?

Kenapa tau ya? Balas Jevera sembari menatap Bella.

Nyebelin ih. Ga tau ah.

Bella merubah posisinya menjadi duduk, seketika Jevera pun merubah posisinya dan pindah ke arah kiri Bella lalu meraih tangannya yang kemudian digenggamnya.

Ngapain? Ucap Bella sembari mengangkat tangan kirinya yang kini digenggam oleh Jevera.

Emang kita kenal? Tambahnya.

Wah. Balas Jevera yang kemudian memasukkan jari jemarinya dicelah celah jemari Bella dan menggenggamnya lebih erat.

Lepasin. Ucap Bella yang berusaha melepaskan genggaman Jevera.

Ga mau.

Dih.

Aku adadi bandara waktu kamu pulang.

Kamu orang yang pake jaket sama topi waktu itu kan? Yang duduknya dijajaran aku, yang dilihat terus sama Rania, ya kan?

Kamu ko pekaan gini sekarang.

Makanya aku suruh Rania buat nanya sama kamu, berharap kamu buka maskernya. Bukan karena aku pengen tau merek jaket sama topinya.

Sudah 1 jam Jevera berada di apartemen Bella, keduanya pun berbincang mengenai banyak hal. Dan kini Bella sedang membelakangi Jevera dimana Jevera sedang menyisir rambut Bella.

Bang, pang untunin bisa ga?

Untun itu yang kalo ibu ibu hamil, terus manggil ade bayinya untun bukan sih sayang?

Ish bukan itu. Itu mah utun abang. Maksudnya tuh kepang, pang kepangin rambut aku.

Reaksi Bella membuat Jevera tertawa. Tak lama Jevera mulai mengepang rambut panjang milik Bella.

Ga pernah berubah ya rambutnya. Panjang sama warnanya masih tetep sama kaya pertama kali ketemu.

Eh bang mau cerita jadinya, setelah ibu pergi waktu itu aku sempet potong rambut loh.

Kemudian Bella mengambil handphonenya dan menunjukkan foto pada Jevera ketika ia dengan rambut pendek.

Model rambutnya sama kaya kamu waktu tk ga sih? Yang fotonya ditaro diruang tamu dirumah kamu.

Ko pada bilang gitu ya? Padahal beda loh.

Sama tau sayang.

Iya kali ya.

Oh iya terus ya bang setelah dipotong nyeselnya bukan main tau, karena ga biasa potong pendek alhasil pas potong pendek kaget banget liatnya. Awalnya cuma buat buang sedih aja, eh taunya malah makin sedih karena liat rambut aku yang pendek. Sampe sampe ngurung diri dikamar, kantor aja sampe ga keurus, keurusnnya sama abang, ka Billa sama Rania. Dan beberapa hari kemudian abang Rey marahin aku, itu pertama kalinya aku liat bang Rey semarah itu sama aku. Tapi udahnya bang Rey malah nangis karena ga sengaja bentak bentak aku. Kepergian ibu waktu itu bener bener bikin dunia aku runtuh bang, sampe aku ga peduli sama orang orang disekeliling aku sendiri.

Jevera pun selesai menata rambut Bella dan mengikatnya dengan kain yang tertulis nama Bella disana. Setelah selesai Jevera merubah posisi jadi berhadapan dengan Bella. Jevera tak menjawab apapun dan hanya mengusap lembut pipi Bella dan menatapnya.

Bang, laper. Kamu masakin makanan buat aku ya? Aku tau loh ya kamu yang masakin kalo ngirim ngirim makanan ke aku. Karena aku bisa bedain masakan ibun sama kamu.

Hahahaha gimana cara kamu bedainnya?

Masakan kamu selalu pake gula putih, kalo ibun engga. Makanya pas kamu jadi bang J, terus kalo ngirim makanan aku selalu nangis ketika makan, soalnya aku inget sama masakan kamu.

Maaf ya cantik. Ucap Jevera sembari mengelus ngelus kepala Bella.

Terus kalo tau aku boong, kenapa kamu ga tanya?

Aku takut sama jawaban kamu. Dan aku ga mau tau apa alesan kamu. Udah dulu ah. Ayo ayo masakin, aku ga bisa masak sekarang. Liat nih tangannya. Ucap Bella sembari mengangkat tangannya yang memakai gips.

Jangan gini dong, nanti makin cinta.

Biarin. Biar cinta aku sama kamu gede segede gunung, seluas lautan dan samudra.

Namun tiba-tiba saja Bella beranjak dari sofa dan pergi dari sana lalu masuk kedalam kamar.

Batin Bella duh jantungnya ga mau diem ini, gimana caranya buat jantungnya jadi diem? Eh tapi kalo diem gue mati dong?

Ayo ayo tetap santui. Walaupun sebenernya si jantung ini seperti mau loncat dari dalam sana. Ucap Bella sembari memegang dadanya.

Tak lama Bella keluar dengan membawa kaos berwarna hitam.

Nih ganti. Ucap Bella sembari memberikan kaosnya pada Jevera.

Biar lebih nyaman aja nanti masaknya. Tambah Bella.

Jevera tiba-tiba saja membuka jas dan kemejanya didepan Bella. Seketika Bella pun membalikkan tubuhnya dan memejamkan matanya.

Bang Jev yang bener aja dong. Ke air dulu kek.

Kenapa harus ke air kalo bisa dibuka disini.

Namun tiba-tiba saja Bella berbalik badan dan menghampiri Jevera yang akan memakai kaos milik Bella.

Tunggu, tunggu, tunggu. Ucap Bella setelah mengingat Rey dan Lili membahas tattoo kemarin malam. Kini keadaan Jevera masih setengah telanjang dengan kaos yang ada ditangannya.

Kenapa?

Salah satunya aku? Tanya Bella setelah melihat tatto wajah 5 wanita di dada Jevera.

Namun ketika Jevera akan menjawab, Bella mendekati Jevera dan melihat lebih dekat ke depan dada Jevera. Dan terlihat tanggal lahir disamping tatto wajah wanita itu. Dan ternyata itu adalah wajah Jihan, Shinta, Tania, dan Lili dengan tanggal lahir disamping wajahnya. Namun disamping wajah wanita yang satunya terlihat 2 tanggal, bulan, dan tahun. Seketika Bella terkejut karena salah satunya adalah tanggal lahirnya. Tapi mengapa disitu wajahnya terlihat chubby.

14 februari 2014? Itu pertama kali kita ketemu? Tanya Bella sembari menatap Jevera.

Jevera hanya memberi respon dengan tersenyum, lalu memakai kaos yang dipegang olehnya.

Ko ga dijawab?

Sebentar, itu luka kamu yang ketusuk waktu itu kan? Ini aku ga salah liat ada nama Sebella Jehan diatas luka itu? Ucap Bella setelah melihat namanya diatasi luka Jevera.

Ih apaan sih ini? Bisa dijawab ga?

Mau dijawab dulu? Apa masak dulu nih? Ucap Jevera tersenyum sembari menatap Bella.

Masak dulu aja deh, perut aku berisik.

Kamu jangan banyak banyak senyum deh bang. Soalnya kalo kamu senyum mukanya jadi jelek banget.

Hahahaha gitu ya kalo mengalihkan ketika lagi dugun dugun jantungnya. Ucap Jevera sembari mengusap pucuk kepala Bella.

Dih engga ya.

Iya engga, engga salah lagi, ya kan?

Jevera pun pergi meninggalkan Bella dan berjalan menuju dapur yang tidak jauh dari sana. Jevera tersenyum setelah melihat wajah Bella dengan pipi yang merah merona.

Duh jantungnya makin dugun dugun sekarang. Gumam Bella.

Iya nih sama aku juga manis. Teriak Jevera dari arah dapur.

Aku ga ngomong apa apa ya. Teriak Bella.

Aku denger loh cantik. Jantung kita sekarang sama sama lagi dugun dugun, bahkan kayanya mau loncat ini jantungnya saking kenceng geraknya. Ucap Jevera berniat meledek Bella karena mendengar Bella yang berbicara sendiri ketika mengambil kaos.

Diem. Teriak Bella.

Jevera hanya tertawa melihat jawaban Bella. Tak lama Bella pun menyusul pergi ke dapur Namun ketika Jevera berjalan kesana kemari untuk mencari sesuatu, Bella terus saja mengikuti kemana Jevera pergi. Melihat itu seketika Jevera berhenti dan Bella yang sedang berjalan dibelakangnya menabrak Jevera.

Ish, bilang dong kalo mau berenti. Ucap Bella yang kemudian memukul punggung Jevera.

Kamu dari tadi kaya setrikaan tau mondar mandir ikutin aku terus. Balas Jevera yang kemudian berbalik badan.

Takut kamu pergi lagi.

Ko malah kamu yang takut. Harusnya aku dong sayang.

Jangan panggil sayang!

Emang kenapa sih sayang? Ucap Jevera dengan nada meledek.

DIEM.

Namun tiba-tiba saja Jevera mengangkat Bella dan mendudukkan diatas meja dapur.

Ih ngapain?

Duduk disini, nanti kelingking kamu makin bengkak kalo dipake jalan jalan terus. Ucap Jevera sembari mengelus pipi Bella.

Namun entah kenapa tiba-tiba saja tatapan keduanya menjadi lebih dalam. Jevera pun lebih mendekat ke arah wajah Bella, namun seketika Bella menutup matanya. Ternyata pikirannya salah, dikira Jevera akan menciumnya namun malah menyentuh hidungnya dengan hidung mancung milik Jevera. Tak lama Jevera menjauh dan menatap Bella, melihat satu persatu apa yang ada diwajah Bella.

Aku kangen banget sama kamu. Udah lama aku ga liat wajah kamu sedeket ini. Ucap Jevera sembari mengelus ngelus pipi Bella.

Tak lama Jevera mendekati mengusap ngusap wajah Bella dengan tangan kirinya, tak lama memegang pipi Bella dan mulai mencium bibir ranum milik Bella. Bella tak tinggal diam, dia memegang pundak Jevera, dengan tangan yang masih memakai gips dan tangan kirinya yang digenggam oleh Jevera. Entah kenapa ketika keduanya sedang berciuman membuat Bella meneteskan air matanya. Tak lama keduanya pun berhenti, dan kembali menatap satu sama lain. Jevera yang melihat air mata Bella yang ada dipipinya langsung mengusapnya.

Kenapa?

Ini beneran bukan mimpi kan bang?

Iya ini bukan mimpi sayang. Aku beneran ada disini sama kamu. Aku ada didepan kamu sekarang.

Bella memegang pipi Jevera dan mengusapnya. Bella menatap Jevera, namun matanya terlihat berkaca-kaca.

Maaf Bella. Maaf buat semuanya. Ucap Jevera

Bella menggelengkan kepalanya, namun air mata Jevera menetes ke pipinya. Dan Bella mengusap air mata Jevera. Namun tiba-tiba saja Bella tertawa setelah melihat bibir Jevera.

Ko ketawa? Kita lagi serius loh sayang. Ucap Jevera yang kemudian tersenyum.

Lipstiknya kalo dipake makan ga ilang loh bang, tapi kenapa pas kita kissing lipstiknya jadi nempel dibibir kamu. Ucap Bella sembari tertawa yang kemudian membersihkan lipstik yang ada dibibir Jevera.

Manis.

Mendengar itu seketika Bella membungkam mulut Jevera dengan tangannya.

Sekarang kalo ngomong bahaya banget.

Namun Jevera meraih tangan Bella dan menciumnya.

Ish. Ucap Bella dengan cepat langsung melepaskan tangannya dari genggaman Jevera.

Berisik banget ya jantung kita sekarang.

Diem bang Jev. Ucap Bella dengan melihat ke sembarang arah.

Tiba-tiba saja Jevera mencium pipi Bella dan berjalan menuju kulkas. Dibalik itu Bella memegang dadanya, dimana jantungnya bergerak dengan cepat. Ketika Jevera sibuk menyiapkan bahan bahan, Bella mengajak Jevera berbincang.

Bang? Tadi bukan ciuman pertama aku loh.

Ciuman pertama kamu yang waktu itu kan? Balas Jevera, dengan maksud ciuman karena keduanya jatuh pada saat itu.

Bukan. Ciuman pertama aku ada di Bara. Ucap Bella bohong berniat ingin melihat respon dari Jevera.

Oh.

Serius oh doang?

Ya terus mau gimana lagi? Lagian udah aku pukul habis habiskan waktu itu, jadi ga marah marah banget sih sekarang hahahaha.

Dih jahat banget. Ucap Bella yang kemudian turun dari meja.

Pelan pelan turunnya, itu kelingking kamu lagi bengkak.

Namun bukannya merespon perkataan Jevera, Bella malah terus memberikan pertanyaan pertanyaan pada Jevera.

Ko kamu gitu sama Bara? Bara pasti ga diem aja kan? Dia laporin kamu kan? Terus gimana? Keadaan Bara waktu itu gimana? Dia sakit? Parah banget kamu pasti mukulinnya, ya kan?

Khawatir banget kayanya. Ucap Jevera yang kemudian menoleh ke arah Bella yang ada disampingnya.

Ya bukan gitu.

Dia second love kamu kan?

Hampir.

Jevera hanya tersenyum melihat Bella yang kini sedang mengerucutkan bibirnya.

Aku ga dipenjara ko. Waktu itu ada Jennifer yang bantu aku. Sekretarisnya Bara kan dia?

Dipenjara? Tuh kan pasti kamu yang udah ngancem Bara.

Pokoknya nanti kamu harus ceritain semuanya sama aku, ga boleh ada yang kelewat, dan ga boleh ada yang kamu tutup tutupin.

Emang kalo nanti aku ceritain semuanya sama kamu, kamu ga akan marah sama aku?

Engga, selagi ga ada kebohongan ketika kamu lagi cerita.

Janji?

Janji.

Namun tiba-tiba saja Jevera meninggalkan Bella didapur dan pergi untuk mengambil kain penopang tangan. Setelah kembali ke dapur, Jevera memakaikan kain itu.

Pake ininya, biar ga kegerak gerak terus tangannya.

Iya biar cepet sembuh, terus pukulin kamu.

Boleh, setelah kamu sembuh. Ngomong ngomong sertifikat kamu banyak juga ya. Ada boxing, dessert, dan beberapa lagi juga. Oh iya waktu itu kamu masih latihan sama coach Ria?

Masih, tapi aku minta sama coach Ria buat boong sama kamu dan bilang kalo aku udah berenti.

Terus latihannya dimana?

Di tempatnya coach Ria.

Disatuin sama cowok? Ucap Jevera, yang awalnya sibuk memotong motong bahan tiba-tiba saja berhenti dan menatap Bella yang kini ada dihadapannya.

Anggukan dari Bella.

Terus?

Ya ga terus terus. Awalnya sih emang takut, tapi mereka semua asik asik orangnya, jadi ga buat aku jadi canggung.

Hm gitu.

Ketika sedang berbincang, Bella mengambil 1 bungkus jelly. Dan ketika Jevera melihat itu, Jevera berniat mengambil jelly yang dipegang untuk membukanya tapi seketika Bella mulai menggigit plastik dan membukanya, Bella pun mulai mengunyah jelly 1 persatu. Namun Bella belum tersadar bahwa Jevera terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Bella. Karena biasanya Bella selalu membuka bungkus makanan menggunakan gunting. Tak lama Jevera pun mendekati Bella.

Coba buka mulutnya.

Namun Bella mengatupkan mulut dan menggelengkan kepalanya.

Ko bisa sekarang? Giginya udah ga social distancing kah? Tapi masih cadel huruf s nya ko.

Melihat wajah Jevera kini hanya membuat Bella sedikit tertawa.

Aku operasi rahang bang.

Pantesan ada yang beda, tapi kalo diliat liat ga ada yang berubah.

Merhatiin aku banget apa ya? Sampe cadel huruf s aja tau. Padahal banyak orang yang ga sadar loh bang. Ibu, ayah aja ga sadar kalo aku cadel huruf s.

Apa sih yang ga aku tau tentang kamu? Ceilah hahahaha.

Lah hahahaha.

Gini terus ya bang? Jangan berubah berubah, jadi diri kamu sendiri aja.

Kamu juga, jadi diri sendiri terus juga. Jadi Bella yang selalu aku kenal.

 
Read more...

from kenanyildiz1

Görevden Uzaklaştırma ve Hak Arama Yolları

Görevden uzaklaştırma tedbiri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 137 vd. maddelerinde düzenlemiştir. Bu yazımızda bu tedbirin tanımı, süresi, itiraz ve dava süreçleri, görevden uzaklaştırmanın iptal davası, karara itiraz, memurun hakları gibi konulara değineceğiz. Makale memur, polis, jandarma, asker gibi görevden uzaklaştırma tedbiri ile karşı karşıya kalan memurlar için kapsamlı bir içerik sunmaktadır.

Görevden Uzaklaştırma Nedir?

Genel olarak görevden uzaklaştırma; hizmette fiilen durması sakıncalı olan memura, geçici olarak memuriyet yetki ve görevlerinden el çektirilmesidir. Amacı, açılmış bir soruşturmanın doğru bir şekilde yürütülmesidir.

Görevden Uzaklaştırma Kararını Kim Verir?

Görevden uzaklaştırma kararını; • Atamaya yetkili amirler, • Bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri, • İllerde valiler, • İlçelerde kaymakamlar, verebilirler.

Görevden Uzaklaştırma Kararının Süresi Ne Kadardır?

Görevden uzaklaştırma, bir disiplin kovuşturması nedeniyle verildiği zaman en çok üç ay devam edebilir. Bu süre sonrasında hakkında bir karar verilmediği takdirde memur görevine başlatılır. Bir ceza kovuşturması nedeniyle bu yola başvurulmuşsa görevinden uzaklaştırmaya yetkili amir ilgilinin durumunu her iki ayda bir inceleyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir ve ilgiliye de yazı ile tebliğ eder. Buradaki yetkili amirlerin kimler olabileceği, bir üst bölümde izah edilmiştir.

Görevden Uzaklaştırma Kararına Karşı İtiraz

Görevden uzaklaştırma kararına karşı itiraz yolu mümkün değildir. Bu karara karşı iptal davası, itiraz etmeden açılır. İptal davasının yanı sıra şartları oluşmuşsa maddi ve manevi tazminat davası da açılabilir. Kısaca özetlenecek olursa; karara itiraz değil, görevden uzaklaştırma iptal davası açmak gerekmektedir.

Görevden Uzaklaştırma Kararının Kaldırılması

Görevden uzaklaştırma kararı hangi hallerde kalkar? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 143. Maddesinde hangi hallerde tedbirin kaldırılacağı belirtilmiştir. Görevden uzaklaştırma kararının kaldırılması için, soruşturma veya yargılama sonunda: • Haklarında memurluktan çıkarma dışında bir disiplin cezası verilenler, • Yargılamanın menine veya beraatine karar verilenler, • Hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanlar, • Görevlerine ve memurluklarına ilişkin olsun veya olmasın memurluğa engel olmayacak bir ceza ile hükümlü olup cezası ertelenenler, Bu kararın kesinleşmesi üzerine haklarındaki görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılır.

Görevinden Uzaklaştırılan Memurun Aylık Hakkı

Görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının üçte ikisi ödenir. Göreve dönülmesi durumunda eksik yatırılan miktar toplu bir şekilde geri ödenir.

Görevinden Uzaklaştırılan Memurun Sosyal Hakları

Sosyal hak ve yardımlar 657 sayılı Kanun’un 187-213 maddelerinde düzenlenmiştir. Emeklilik hakkı, çocuk yardım ödeneği, aile yardımı ödeneği, doğum yardımı, tedavi ve cenaze giderleri yardımı, giyecek yardımı, yiyecek yardımı, analık sigortası yardımı, hastalık sigortası yardımıdır. Bu sosyal yardımlardan kesintisiz bir şekilde faydalanmaya iki kısım dışında devam eder. Bunlardan ilki emeklilik hakkı ile ilgilidir. Görevden Uzaklaştırmanın Sonuçları

Görevden uzaklaştırmayla memuriyet statüsü sona ermez. Memurun özlük hakları bazı kısıntılara uğrasa da devam eder. Başka bir deyişle görevden uzaklaştırma, memuriyetin sona ermesi değildir. Memura bu dönemde aylığının 2/3’ ü ödenmeye devam olunur.

Makale hakkında daha detaylı bilgiye https://aslanduran.com/gorevden-uzaklastirma-ve-hak-arama-yollari/ adresinden ulaşabilirsiniz.

 
Devamını oku...

from Autac, Inc.

retractable coil cable

302150864-504924844969767-7846847948275722481-n

Retractile cables, also known as retractile cords, are an essential element of everyday living. Although they are sometimes overlooked, these interconnections enable us to speak with one another by transmitting signals and power to the numerous gadgets, equipment, and devices we use on a daily basis.

Cables or cords extending before retracting with low strain on the core wire are known as retractable cords. To protect the copper wire, these cords, which often comprise spiral-shaped wire within, are made of thermoplastic elastomer (TPE), polyvinyl chloride (PVC), or polypropylene (PP). They are also referred to as a coil, curly, or retractable. When stretched, these retraction cables can readily expand the length of their retracted wire. It is easily capable of connecting two power sources. Retractable cords are used by only two devices: USB chargers and life support systems.

It is difficult to overestimate the importance of these connections in our daily lives. Use only retractile cords that have been meticulously crafted. Fortunately, several companies, such as Autac, produce high-quality power cords. Autac is a well-known global manufacturer of numerous retracting power cord kinds with over 70 years of experience in the electrical industry. Our electrical cords come in a variety of lengths, colors, gauge sizes, and conductor counts. Contact us, and we can design retractable cables for you if you need custom-designed retractable cords to match your specific business needs. The coiled cord, also known as the recoil extension cable, retractile cord, or curly cord, is one of the most astounding inventions of all time. This versatile extension cord has numerous applications. Because of the spring-like qualities of the electrical structure, it may expand further during use and retract to take up less space when not. Retractile cords are utilized in various industries, including communications, electronics, robotics, and medicine. A coiled cable's applications are nearly limitless.

We are here for you!

We are well known as the world's leading electrical manufacturer of superior retractile cords. The Burkle family continues to run Autac in the manner that our founder envisioned by valuing clients and using a “team management approach” to client relations. Our motto is “Service via Inventory.” Our large computerized inventory of completed coiled cables and straight bulk cables on hand demonstrates this. Because we stock a large quantity of coiled cables, we can offer our customers shorter lead times and speedier delivery. If you need a retractile cord immediately, we may send it on the same day.

We have worked in a variety of industries. We have knowledgeable individuals who design cables professionally with expertise and quality in industries ranging from food processing and communication to audio and mobile control.

If you're seeking high-quality retractable power cords, go no further than Autac. We design and build custom coiled cables to meet a variety of needs. Spiral cables, bespoke electrical cables, coiled extension cords, and coiled curds are also available from us. You name anything, and we have it. We are your one-stop shop for electronic cables. So, what are you holding out for? Don't hesitate to get in touch with us right away; we are eager to assist you!

retractable coil cable

Our Social Pages:

Facebook
Linkedin

 
Read more...

from Autac, Inc.

retractile cords

302150864-504924844969767-7846847948275722481-n

A cable that can be extended and retracted back into its contracted state with the least stress on the wire is called a retractile (or retractable) cord or cable. The terms retractable cord, coil cord, and curly cord are all used to describe retractable cord or cable.

Curly cords:

Even if we are unaware of it, curly cords have a tremendous impact on our daily life. Curly cables are used by many devices, from phones and computers to medical equipment that keeps hospitals functioning efficiently. We must not dismiss the importance of curling cords in our life. Many of today's technological developments would not be possible without this technological advancement.

As previously stated, coiled curly cables can be used in various applications. Curly recoil cables are utilized in various machinery and equipment in industries such as retail, medicine, dentists, communication, robotics, and gadgets.

How cords help us?

Do you remember the lengthy, curly phone cables you used to wrap around your fingers when calling your relatives? These retractile/retractable cords, often known as coil cords or curly cords, are used for a variety of purposes other than antique telephones. Curly cords are used in many industries, including electronics, telecommunications, firearms, power, water, computers, catering services, and medicine. Retractable cords are widely utilized in a variety of industries, particularly in the medical field.

It is critical in the medical business to make optimum use of available space while correctly storing vital equipment to ensure the safety of both doctors and patients. Medical devices must also meet strict technical standards in order to maintain the greatest levels of hygiene, safety, and effectiveness. Many gadgets, for example, must be sterilized regularly. To improve safety, medical wires used in this technology must be lightweight, robust, and resistant to bending and twisting. Some equipment may also require cords with varying diameters and lengths to meet specific application requirements. Customized retractable cords may be the ideal solution for specific cable demands in a sector with such stringent regulations. So what are you waiting for?

If you require premium coiled curly cords, look no further than Autac. We offer a variety of robust, low-cost cords in a variety of gauge sizes, thicknesses, conductor counts, and colors. We offer a large stock of curly cables for you to choose from. We will have a cord that meets your company's needs, regardless of industry.

If you have a specific idea, you can order a spiral chord cable or a set of curly cables from us. Our professionals will work with you to ensure that our cords meet your specifications. We also provide the following: • Unique electrical cables. • Retractable extension cords. • Spiral cables. •retractile cords. • Coiled extension cords in addition to curly cords. Don't hesitate to get in touch with us right away to place an order!

Our Social Pages:

Facebook
Linkedin

 
Read more...

from Autac, Inc.

retractile power cords

302150864-504924844969767-7846847948275722481-n

Retractable cords and cables are an integral part of everyday life. These connectors, though sometimes overlooked, transmit data and energy to the various pieces of technology we use on a daily basis, allowing us to communicate with one another.

Retractable cords are cables or cords that can stretch before retracting while putting minimum strain on the core wire. To protect the copper wire, which is commonly included within the spiral-shaped wire, these cords are composed of thermoplastic elastomer (TPE), polyvinyl chloride (PVC), or polypropylene (PP). They are also referred to as a coil, curly, or retractable. These retraction cables may easily stretch their retracted wire when expanded. It is simple to connect two power sources. How Retractable cords help us?

Retractable cords are still necessary even though cordless alternatives are currently available. Unlike wireless power solutions, retractile cords won't be hampered by problems like bad weather. For the following causes, retractable cords are beneficial.

Even though cordless options are now available, retractable wires are still required. Unlike wireless power alternatives, retractable cords are unaffected by inclement weather issues. Retractable cords are helpful for the following reasons.

• Takes up less space: Because they are retractable, these spiral-shaped cords take up less space. When pushed across two or more power electronic equipment in their extended or contracted state, retractable cords, unlike straight wires, do not become trapped or twisted. Even though these cables might stretch for many feet, they can be conveniently stored when not in use.

• Durable: Most retractile cables and cords are designed to withstand a wide range of poisons, flood damage, lubricants, Ultraviolet rays, ozone, and wire breaks. • It is Reliable: Because these sorts of coiled cables or retractable cords are employed mainly in the healthcare, electronics, and communications industries, among others, retractable cables are built to last.

• They are well-built: Because of their design, retractable coiled cables are sturdy and can withstand continual expansion and contracting. Unlike traditional cable cords, the helical structure of retractable cables protects the copper cable twice. Furthermore, because it coils it around the cable, less of it is accessible, extending the life of the cable wires.

• Can be stretched: These retractable cords can be twisted and bent to gain access to the devices that need to be joined. Each cord has flexibility and elasticity because it was meant to be stretched outward at least five times its retracted size.

• Saves money: Because retractile cables last longer than regular, everyday cables, you won't have to buy new ones.

We are one call away!

Are you interested to know who the best cords in town are? We've worked in a variety of industries. We have skilled employees who design cables with knowledge and expertise in various industries, such as food processing, communication, audio, and mobile control. Autac has the best retractable power cords on the market. We are your one-stop shop for electronic cables. We design and manufacture custom coiled cables to fulfill a wide range of requirements. These goods are available in addition to spiral cables, unique electrical cables, coiled extension cords, and coiled curds. We can give you whatever you require. So, what's keeping you waiting? Contact us right away; we're ready to serve you!

retractile power cords

Our Social Pages:

Facebook
Linkedin

 
Read more...

from kenanyildiz1

Arca Hukuk ve Anışmanlık Ofisi

Ankara Etimesgut ilçesinde faaliyet gösteren Arca Hukuk ve Danışmanlık Ofisi Av. Mehtap Kamalak tarafından 2012 yılında kurulmuştur. Halen aynı ilçede avukatlık mesleğini titizlikle yürüten avukat ekibi ile etimesgut avukat olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

Ofisimizin kuruluş amacı; müvekkillerimizin hukuki sorunlarına etkin, çabuk ve istenilen biçimde çözümler sunmaktır. Tüm ekibimiz avukatlık mesleğinin gerektirdiği dürüstlük ve güveni ilke edinmiştir. Gizlilik ilkeleri ve meslek kuralları çerçevesinde, davalara titizlik içerisinde takip etmekteyiz. Çözüm odaklı çalışmalar yaparak müvekkil memnuniyetini ön planda tutuyoruz.

Aynı zamanda arabulucu avukat olarak da faaliyetlerine devam eden Av. Mehtap Kamalak, bu konuda da birçok davada uzlaştırıcı rol oynamıştır.

Ofisimiz; aşağıdaki faaliyet alanlarında dava takibi yapmaktadır.

· Aile ve Boşanma Hukuku

· İcra Hukuku

· Ceza Hukuku

· İş Hukuku

· Tüketici Hukuku

· Tazminat Hukuku

· Arabuluculuk

· Gayrimenkul Hukuku

On yılı aşkın süredir hukuki faaliyetlerimizi aynı titizlik ve özenle devam ettiriyoruz. Müvekkillerimizin memnuniyeti bizim için her zaman ön plandadır. Bu bağlamda takibini yaptığımız davalarda, etkin hukuki desteği her zaman özenle sunuyoruz.

 
Devamını oku...