Wordsmith

Reader

Read the latest posts from Wordsmith.

from İdare Hukuku

Memurlara Verilen Uyarma Cezası ve İptali

Uyarma Cezası, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125.maddesinin 1.fıkrasının (a) bendinde düzenlenmiştir. Uyarma Kanunda, memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesi olarak tanımlanmıştır. Uyarma Cezası Verilmesini Gerektiren Fiil ve Haller Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak, b) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terk etmek, c) Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek, d) Usulsüz müracaat veya şikâyette bulunmak, e) Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak, f) Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak, g) Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak, h) Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak Uyarma cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların özlük dosyasından silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir. Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve ödül veya başarı belgesi alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir. Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disiplin cezaları verilir. Özel kanunların disiplin suçları ve cezalarına ilişkin hükümleri saklıdır. Yukarıda yazılı disiplin kovuşturmasının yapılmış olması, fiilin genel hükümler kapsamına girmesi halinde, sanık hakkında ayrıca ceza kovuşturması açılmasına engel teşkil etmez. Uyarma Cezası Vermeye Yetkili Amirler Uyarma Cezası, ceza verilecek memurun disiplin amiri tarafından verilir. Disiplin amirleri her kurum için ayrı ayrı düzenlenmiştir. Örneğin, okuldaki öğretmen hakkında disiplin cezası vermeye yetkili amir, okul müdürüdür. Özel kanunların disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullarla ilgili hükümleri saklıdır. Uyarma Cezasında Karar Süresi ve Zamanaşımı Uyarma cezası, disiplin amiri tarafından, soruşturmanın tamamlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde verilmek zorundadır. Uyarma cezasını gerektiren fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren bir ay içinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar. Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin-cezası verilmediği takdirde ceza-verme yetkisi zamanaşımına uğrar. Memurun Savunma Hakkı Devlet memuru hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez. Soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin kurulunun 7 günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayan memur, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. Uyarma Cezasının İptal Nedenleri Maddede belirtilen fiil ile cezanın örtüşmemesi, Fiil ve halin öğrenilmesinden sonra 1 ay içerisinde disiplin soruşturmasına başlanmaması, Fiil ve halin öğrenilmesinden sonra 2 yıl içinde ceza verilmemesi, Cezanın memurun disiplin amiri dışında biri tarafından verilmesi, Disiplin soruşturmasını yapan ile ceza veren kişilerin aynı olması, Savunma hakkı verilmemesi veya 7 günden az savunma hakkı verilmesi, Usulüne uygun bir disiplin soruşturması yapılmaması, Gibi nedenler uyarma cezasının iptal nedenlerindendir. Uyarma Cezası İle İlgili Diğer Hususlar Uyarma cezası, verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır. Disiplin cezaları memurun özlük dosyasına işlenir. Uyarma cezasının uygulanmasından 5 sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının özlük dosyasından silinmesini istenebilir. Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, cezalarına karşı disiplin kuruluna itiraz edilebilir. İtirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür. Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir. İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz gün içinde kararlarını vermek zorundadır. İtirazın kabulü hâlinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler. Disiplin cezalarına karşı cezanın tebliğinden itibaren 60 gün içinde idari yargı yoluna başvurulabilir. Uyarma Cezası ve diğer disiplin cezalarının iptali ile ilgili makalelerimiz için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

 
Devamını oku...

from İdare Hukuku

Memurlara Verilen Uyarma Cezası ve İptali

Uyarma Cezası, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125.maddesinin 1.fıkrasının (a) bendinde düzenlenmiştir. Uyarma Kanunda, memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesi olarak tanımlanmıştır. Uyarma Cezası Verilmesini Gerektiren Fiil ve Haller Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak, b) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terk etmek, c) Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek, d) Usulsüz müracaat veya şikâyette bulunmak, e) Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak, f) Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak, g) Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak, h) Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak Uyarma cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların özlük dosyasından silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir. Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve ödül veya başarı belgesi alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir. Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disiplin cezaları verilir. Özel kanunların disiplin suçları ve cezalarına ilişkin hükümleri saklıdır. Yukarıda yazılı disiplin kovuşturmasının yapılmış olması, fiilin genel hükümler kapsamına girmesi halinde, sanık hakkında ayrıca ceza kovuşturması açılmasına engel teşkil etmez. Uyarma Cezası Vermeye Yetkili Amirler Uyarma Cezası, ceza verilecek memurun disiplin amiri tarafından verilir. Disiplin amirleri her kurum için ayrı ayrı düzenlenmiştir. Örneğin, okuldaki öğretmen hakkında disiplin cezası vermeye yetkili amir, okul müdürüdür. Özel kanunların disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullarla ilgili hükümleri saklıdır. Uyarma Cezasında Karar Süresi ve Zamanaşımı Uyarma cezası, disiplin amiri tarafından, soruşturmanın tamamlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde verilmek zorundadır. Uyarma cezasını gerektiren fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren bir ay içinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar. Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin-cezası verilmediği takdirde ceza-verme yetkisi zamanaşımına uğrar. Memurun Savunma Hakkı Devlet memuru hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez. Soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin kurulunun 7 günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayan memur, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. Uyarma Cezasının İptal Nedenleri Maddede belirtilen fiil ile cezanın örtüşmemesi, Fiil ve halin öğrenilmesinden sonra 1 ay içerisinde disiplin soruşturmasına başlanmaması, Fiil ve halin öğrenilmesinden sonra 2 yıl içinde ceza verilmemesi, Cezanın memurun disiplin amiri dışında biri tarafından verilmesi, Disiplin soruşturmasını yapan ile ceza veren kişilerin aynı olması, Savunma hakkı verilmemesi veya 7 günden az savunma hakkı verilmesi, Usulüne uygun bir disiplin soruşturması yapılmaması, Gibi nedenler uyarma cezasının iptal nedenlerindendir. Uyarma Cezası İle İlgili Diğer Hususlar Uyarma cezası, verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır. Disiplin cezaları memurun özlük dosyasına işlenir. Uyarma cezasının uygulanmasından 5 sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının özlük dosyasından silinmesini istenebilir. Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, cezalarına karşı disiplin kuruluna itiraz edilebilir. İtirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür. Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir. İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz gün içinde kararlarını vermek zorundadır. İtirazın kabulü hâlinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler. Disiplin cezalarına karşı cezanın tebliğinden itibaren 60 gün içinde idari yargı yoluna başvurulabilir. Uyarma Cezası ve diğer disiplin cezalarının iptali ile ilgili makalelerimiz için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

 
Devamını oku...

from paylasimlar

Çankaya Garage Cam Filmi

Amerikanın en iyi cam filmi üreticisine Amerikan Standartlarına göre Sonax Bayileri için özel olarak üretimi yaptırılan en kaliteli cam filmidir.

Auton Tech, camda net görüş sağlar. Bulanık (flu) değildir.

Auton cam filmleri üretici firma tarafından renk solması, morarma, çizilme, yapışkan kabarması vb deformasyonlara karşı “Ömür Boyu” garantilidir.

Auton cam filmlerinin yapışkanı özeldir. Sökülürken camın rezistansına ve verniğine asla zarar vermez.

Isı Kaybını Azaltır

Güneşin Zararlı UV Işınlarına Karşı Tam Korur

Sürüş Konforunu Artırır

Yakıt Tasarrufu Sağlar

İlave Güvenlik Sağlar

Yatırımlarınıza Değer Katar

İşlem Süresi: Ortalama 2–3 saat sürmektedir.

Sizde aracınızda en iyi performansı yakalamak için Çankaya Garage cam filmi hizmetinden yararlanın

 
Devamını oku...

from orhukuk

YABANCILARDA OTURMA (İKAMET) İZNİ

Yabancı oturma (İkamet) izni, çeşitli sebeplerle kısa veya uzun süreli olarak Türkiye’de doksan günden fazla kalacak, Türkiye’de öğrenim (eğitim) görecek, tedavi olacak yabancıların alması gereken izindir. Yabancılarda oturma izni ilgili düzenlenmeler 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda yer almaktadır. 6458 sayılı Kanun’un 19. maddesine göre, Türkiye’de, vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da doksan günden fazla kalacak yabancıların oturma izni almaları zorunludur. Yabancılarda Oturma izni, altı ay içinde kullanılmaya başlanmadığında geçerliliğini kaybeder. Aynı Kanun’un 20. maddesinde yabancılarda oturma izninden muaf kişilerin kimler olduğu belirtilmiştir. Oturma (İkamet) İzni Çeşitleri 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 30 uncu maddesinde altı çeşit oturma izni düzenlenmiştir. Bunlar; a) Kısa dönem oturma izni b) Aile oturma izni c) Öğrenci oturma izni ç) Uzun dönem oturma izni d) İnsani oturma izni e) İnsan ticareti mağduru oturma iznidir. Yabancılarda oturma izni başvuruları, yabancının vatandaşı olduğu veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki konsolosluklara yapılır. Türkiye içerisinden başvuru yapılacak bazı istisnai hallerde başvuru valiliklere de yapılabilmektedir: a) Adli veya idari makamların kararlarında veya taleplerinde, b) Yabancının Türkiye’den ayrılmasının makul veya mümkün olmadığı durumlarda, c) Uzun dönem ikamet izinlerinde, ç) Öğrenci ikamet izinlerinde, d) İnsani ikamet izinlerinde, e) İnsan ticareti mağduru ikamet izinlerinde, f) Aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçişlerde, g) Türkiye’de ikamet izni bulunan anne veya babanın Türkiye’de doğan çocukları için yapacağı başvurularda, ğ) Geçerli ikamet izninin verilmesine esas olan gerekçenin sona ermesi veya değişikliğe uğramasından dolayı yeni kalış amacına uygun ikamet izni almak üzere yapılacak başvurularda, h) 20 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında yapılacak oturma izni başvurularında, ı) Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayanların, kısa dönem oturma iznine geçişlerinde. Aynı şekilde oturma izni süresinin uzatılması işlemleri de Türkiye içerisinden yapılabilmektedir. Gerek oturma izni almak gerekse bu izni uzatılabilmek için bir kısım belgelerin hazırlanması ve başvuru yapılması gerekmektedir. Bu belgeler başvurulacak oturma izninin türüne göre değişiklik göstermektedir. Oturma izni belgeleri, 210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanunu uyarınca değerli kâğıt kapsamında olup, miktarı her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen bir belge bedeline tabidir. Belge bedelinden herhangi bir ülke vatandaşı için muafiyet söz konusu değildir. Hukuk ve Danışmanlık ofisimiz; -Ticaret yapmak isteyenler, -İş kurmak isteyenler, -Türkiye’de yatırım yapmak isteyenler, -Öğrencilik yapmak isteyenler, -Öğrenci değişim programları kapsamında eğitimine Türkiye’de devam etmek isteyenler, -Türkçe öğrenmek isteyenler, -Eğitimini Türkiye’de tamamladıktan sonra burada yaşamak isteyenler, -Eşinin Türk Vatandaşı olması nedeni ile Türkiye’de oturma isteyenler, – Türkiye’de bilimsel araştırma yapmak isteyenler, için oturma izni başvuruları, bunların yenilenmesi ve bu işlemler esnasında oluşabilecek hukuki uyuşmazlıkların mahkemeler ya da diğer kamu kurumları önünde çözülmesi ile ilgili olarak profesyonel hukuki hizmet sunmaktadır. Yabancı oturma (ikamet) izni başlıklı makalemiz ve diğer makalelerimiz için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

 
Devamını oku...

from elite

Mengetahui Elemen Penting Onpage SEO

Onpage SEO dilakukan di situs web Anda untuk membuatnya memenuhi syarat bagi Google untuk memahami apa situs web Anda dan juga meningkatkan kinerja setelah kami menerapkan faktor-faktor pada halaman ini.

Anda tidak perlu ragu, karena teknik SEO Onpage dibawah ini sudah kami praktekan juga di salah satu website kami, silahkan cek langsung di : http://www.azhima.id

Baik, mari kita bahas satu persatu.

 1. Judul Meta

Ini menggambarkan situs web Anda menggunakan kata kunci utama yang terdiri dari 55–60 karakter dengan lebih dari 65 karakter akan menyembunyikan judul Anda di Google Search.

 1. Deskripsi Meta

Ini mendefinisikan arti untuk situs web dan halaman-halamannya setiap halaman di situs web Anda harus memiliki deskripsi meta unik yang membantu tautan situs Anda untuk ditampilkan secara otomatis di SERPs. (Batas 155 karakter)

 1. Meta Keywords

Ini tidak diperlukan tetapi tidak ada salahnya menjaganya, setiap halaman harus memiliki 10 frase kata kunci untuk setiap url, tidak ada kata kunci yang sama tidak boleh diulang di halaman lain.

 1. Tag Alt Gambar

Setiap situs web harus memiliki gambar untuk google untuk memahami gambar itu kita perlu memberikan teks alternatif untuk gambar itu sehingga google dapat memahami apa sebenarnya gambar itu.

 1. Header Tags

Ini sangat penting karena mereka membuat kesan pertama ketika pengguna mengunjungi situs web Anda, setiap halaman harus hanya memiliki satu tag H1 dan harus berisi kata kunci utama Anda di dalamnya.

 1. Konten

Optimalkan konten Anda dengan kata kunci utama Anda untuk halaman tertentu misalnya halaman tentang SEO kemudian hanya menyertakan kata kunci terkait SEO dan tautan tidak termasuk kata kunci yang tidak terkait dengan SEO, konten Anda harus cukup panjang dan unik tanpa duplikasi .

Untuk anda yang masih bingung, bisa melihat bagaimana cara kami membuat konten berkualitas di SEOPlatinum

 1. Isi Kata Kunci

Memiliki lebih banyak kata kunci pada halaman adalah praktik topi hitam yang dapat menghukum situs web Anda, jadi pertahankan rasio minimal 2-5% kata kunci per halaman tidak lebih dari itu dan jangan ulangi kata kunci yang sama lagi dan lagi sebagai gantinya gunakan frasa kata kunci.

 1. Sitemap :

Peta Situs digunakan untuk merayapi laman situs web Anda sehingga google dapat mengirim laba-laba untuk memeriksa konten dan url situs web Anda sehingga situs web Anda dapat dirayapi di Google, kami memiliki peta situs yang berbeda seperti sitemap.xml, sitemap.html, ror. xml, sitemap berita, sitemap video, sitemap gambar, urllist.txt dll

 1. Robots.txt

Ini sangat penting bagi situs web mana pun untuk diindeks di Google yang memiliki file robots.txt membantu halaman situs web Anda diindeks.

 1. Internal Linking

Interlinking sangat penting untuk dengan mudah menavigasi antar halaman sehingga gangguan bagi pengguna untuk menjadi bingung ini juga harus digunakan dalam blog dan konten situs web dengan tautan terkait.

 1. Anchor text

anchor text dan url Anda harus cocok satu sama lain yang merupakan praktik yang baik untuk menentukan peringkat dengan mudah.

 1. Struktur Url

Situs web Anda harus mempertahankan satu struktur url dan harus seo-friendly untuk mendapatkan peringkat dengan mudah dan setiap url Anda harus memiliki kata kunci bertarget Anda, itu berarti judul Anda harus sesuai dengan url Anda.

 1. Ramah seluler

Membuat situs web Anda ramah seluler adalah yang paling penting karena sekarang ini sebagian besar pengguna bergantung pada ponsel, statistik tablet mengatakan 80% pengguna membuka situs web mereka atau berbelanja menggunakan ponsel daripada desktop, jadi lebih baik Anda membuat situs web Anda responsif untuk versi seluler.

 1. Outbound Links

Gunakan tautan dalam konten situs web Anda yang terkait dengan topik situs web Anda sehingga pengguna dapat menemukan informasi yang lebih berharga saat dia membaca konten Anda seperti halnya Anda mendidik pengguna Anda.

 1. Kecepatan Website

Lebih dari segalanya, kecepatan situs web adalah faktor peringkat agar situs web apa pun tetap hidup. Situs web Anda harus dimuat dalam 1 detik untuk membuat pengguna Anda berdiri di situs web Anda untuk waktu yang lama, statistik mengatakan bahwa pengguna menjadi frustrasi dan akan meninggalkan Anda situs web jika waktu pemuatan situs web Anda lebih dari 3 detik.

 1. Kode skema

Memiliki kode markup skema untuk situs web Anda adalah manfaat besar karena meningkatkan hasil pencarian Anda dan menjadikannya kaya untuk visibilitas pengguna.

 1. Kode GA dan Webmaster

Memiliki kode Analytics dan kode webmaster di situs web Anda membantu melacak kinerja situs web Anda dan pengunjung yang mengunjungi situs web Anda dari lokasi yang berbeda.

 1. Halaman 404

Memiliki kustom 404 membantu pengunjung Anda untuk memahami bahwa tidak ada halaman seperti itu, Anda perlu menambahkan halaman rumah atau tautan halaman layanan pada halaman kustom Anda sehingga mereka dapat menavigasi situs web Anda dengan mudah.

 1. Redirect 301

Memiliki pengalihan 301 di tempat membantu situs web Anda menduplikasi konten dan mengarahkan pengguna ke halaman yang disukai.

 1. Kanonikalisasi

Tag 301 dan kanonik sama-sama digunakan untuk membantu mengarahkan pengunjung ke versi halaman yang mereka sukai, tag ini membantu Google untuk memahami dua halaman situs web Anda yang paling disukai oleh Anda dan pengguna.

Nah ini adalah teknik yang dilakukan oleh SEO untuk meningkatkan kinerja situs web mereka di Google, tetapi jika Anda ingin tahu bagaimana ini dilakukan, Anda perlu memeriksa alat ini

Sumber : http://www.kaffah.id/seo-onpage/

 
Read more...

from orhukuk

Yabancı Çalışma İzni Nasıl Alınır?

Yabancı Çalışma izni uluslararası iş gücü politikası esas alınarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca verilir. Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası bir sözleşme veya ikili veya çok taraflı anlaşma ile çalışma izni alınmadan da çalışılabileceği kararlaştırılabilir. Bunun haricindeki tüm durumlarda yabancıların çalışma izni olmaksızın Türkiye’de çalışmaları ve çalıştırılmaları yasaktır. Çalışma izniyle ilgili başvurular yurt içinde Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yapılır. Yurtiçi başvuruları ülkemizde bulunan ve en az 6 ay süreli geçerli ikamet tezkeresi sahibi olan yabancılar için yapılır. Başvuru için istenilen belgelerin yapılan elektronik başvuruyu takip eden altı iş günü içinde Bakanlığa ulaştırılması gerekir. Elektronik Başvuru Nasıl Yapılır? Elektronik başvurunun adımları aşağıda sıralanmıştır: Yabancı ve işveren arasında bir iş sözleşmesi imzalanır. İşveren veya yetkilendirdiği e bildirge kullanıcısı, E-devlet üzerinden “Yabancıların Çalışma İzni Otomasyon Sisteminde” e- imzası ile iş yeri kaydı oluşturur. (E- imza, Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun yetkilendirdiği kurumlardan temin edilir. ) İşveren ‘’Başvuru Yap’’ sekmesine girerek ‘’Yurt İçi Başvurusu’’ sekmesinden istenen bilgi ve belgeleri doldurur ve sisteme yükler. E- imza ile onaylayarak başvuruyu tamamlar. Çalışma İzni Başvurularının Değerlendirilmesi Başvurunuzun olumlu değerlendirilmesi durumunda gereken harç miktarı ve değerli kağıt bedeli ilgili bankaya yatırılır. Başvuruların değerlendirme aşamasında eksik bilgi veya belge olduğunun anlaşılması halinde ilgiliye bu durum bildirilir. 15 gün içinde bu eksikliklerin giderilmesi istenir. Eksikliklerin bu süre içerisinde tamamlanmaması halinde başvuru dosyası işlemden kaldırılır. Başvurunun Reddedilmesi ve Dava Açılması Kanuna göre çalışma izni başvurusu ; Başvurunun sahte ve yanıltıcı bilgi ve belgelere dayanması veya süresinde yapılmamış olması, Yabancı istihdam edilmesine yönelik gerekçenin yetersiz kalması, Diğer kanunlarda sadece Türk vatandaşlarına hasredilen iş ve meslekler( dişçilik, eczacılık, veterinerlik,özel hastanelerde sorumlu müdürlük, avukatlık, noterlik, özel güvenlik görevlisi, kaptanlık, klavuzluk, turist rehberliği ) için başvurunun yapılmış olması, Gerekli nitelik ve uzmanlık aranan durumlarda bu şartların sağlanamaması, Kamu düzeni ve kamu sağlığı açısından sakınca görülen bir durumun varlığı hallerinde Çalışma izniyle ilgili yapılan başvurunun reddi kararı ilgililere tebliğ edilir. Bu karara tebliğ tarihinden itibaran 30 gün içinde itiraz edilebilir. İtirazın da reddedilmesi halinde idari yargı yoluna gidilir. Yabancı Çalışma İzni ile ilgili makalelerimiz için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

 
Devamını oku...

from paylasimlar

Yabancı Çalışma İzni

yabancı çalışma izni alınması ile ilgili işverenler tarafından izlenecek prosedür bu yazımızın konusunu oluşturmaktadır.

Ülkemizde yabancı uyruklu kişi sayısının artmasıyla birlikte işyerlerindeki kayıt dışı çalışan yabancı uyruklu işçi sayısı artmıştır. Yabancı uyruklu işçilerin kayıt dışı çalışmasının Sosyal Güvenlik müfettiş ve denetmenlerince tespitiyle birlikte işverenler ağır idari para cezaları ile karşılaşmaktadırlar. Bu idari para cezaları ile karşılaşmamak için işverenlerin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına çalışma izni başvurusu yapması gerekmektedir. Yabancı Çalışma İzni Başvurusu Yapılırken Dikkat Edilecek Hususlar

4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği’ nin 13. maddesi uyarınca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ nın yayımladığı karara göre, başvuru tarihinden sonraki asgari ücret tutarı dikkate alınarak 2020 yılı için yabancıya ödenmesi gereken miktarlar en az;

Ev Hizmetlerindeçalışacak yabancılar için brüt asgari ücret: 2.943 TL Turizm-Animasyon organizasyon firmalarındaakrobat ve benzeri ünvanlarda çalışacak yabancılar ile masör, masöz ve SPA terapisti gibi işlerde çalışacak yabancılar için asgari ücretin 2 kat, 2.943,00 x 2 = 5.886 TL Satış elemanı, pazarlama, İhracat görevlisi gibi eleman statüsünde çalışacak yabancılar için asgari ücretin 1,5 katı 2.943,00 x 1,5 = 4.414,50 TL Uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerdeçalışacaklar, öğretmenler, doktorlar asgari ücretin 3 katı 2.943,00 x 3 = 8.829,20 TL Birim veya şube müdürleri ile mühendis ve mimarlariçin asgari ücretin 4 katı, 2.943,00 x 4 = 11.772,00 TL’dir

İşverence çalışma izni başvurusu yapılmadan önce işçinin maaşını çalışacağı unvana göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının belirlediği asgari ücretler üzerinden yatırılmalıdır. Hatalı maaş girerek yapılan başvuruların uzatma başvurularında her ay için geriye dönük bir asgari ücret tutarında ceza ile karşılaşılabilir.

Ayrıca eksik bilinen noktalardan biri de Yabancı işçilerin Sosyal Güvenlik Teşviklerinden yararlanıp yararlanamayacağı konusudur. yabancı çalışma izni alınan yabancı uyruklu işçiler 7103 ve 6111 sayılı Kanundan kaynaklı istihdam teşviklerinden faydalanabilmektedirler.

Bu kapsamda,

Yabancı işçiler için çalışma izni alınması Yabancı şirket ortağı için çalışma izni alınması, Ev hizmetlerinde çalışanlar için çalışma izni alınması, Geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu yabancılar için çalışma izni alınması, Çalışma izinlerinin yenilenmesi,

Başta olmak üzere yabancı çalıştırma mevzuatıyla ilgili tüm işlemlere ilişkin olarak;

Gerekli evrakların hazırlanması, Başvuru ve yazışmaların yapılması ve Tüm sürecin takibini yaparak en kısa sürede sonuca ulaşılması için destek olmaktayız.

“Yabancı Çalışma İzni Nasıl Alınır” başlıklı makalemize buradan ulaşabilirsiniz.

 
Devamını oku...

from Otomotiv

BMW Araç Kaplama Hizmeti

BMW E92 M TECH KROM KIRMIZI araç kaplama🔴 🌈Metalik bir kırmızı ile BMW E92 artık yakıcı bir karaktere sahip…Sende arabana karakterini yansıt,Her arabanın bir karakteri olması gerektiğine inanıyoruz👍 ✔Eşsiz Renge Ve Stile Sız Sahip Olun. Aracınızı Sonax Araç Kaplama Hizmeti İle Eşsiz Hale Getirin… Aracınızın Rengini Ve Dokusunu Siz Belirleyin… 🔴🏁Ankara’nın en çok tercih edilen Araç Uygulama Merkezi SONAX ÇANKAYA 📞 Bilgi ve Rezv 442 26 26 🔴SERAMİK KAPLAMA✔ 🔴İÇ DETAY TEMİZLİK ✔ 🔴CAM FİLMİ✔ 🔴BOYASIZ GÖÇÜK DÜZELTME✔ 🔴KAPUT KORUMA FİLMİ✔ 🔴ARAÇ KAPLAMA RENK DEĞİŞİM✔ 🔴MOTOR TEMİZLEME ✔ 🔴OZON STERİLİZASYON✔ 🔴DERİ KOLTUK BOYAMA✔ 🔴VIP ve FORMEL21 ARAÇ✔ YIKAMA ✔

 
Devamını oku...

from orhukuk

Yabancı Çalışma İzni – İşveren

Yabancı çalışma izni alınması ile ilgili işverenler tarafından izlenecek prosedür bu yazımızın konusunu oluşturmaktadır. Ülkemizde yabancı uyruklu kişi sayısının artmasıyla birlikte işyerlerindeki kayıt dışı çalışan yabancı uyruklu işçi sayısı artmıştır. Yabancı uyruklu işçilerin kayıt dışı çalışmasının Sosyal Güvenlik müfettiş ve denetmenlerince tespitiyle birlikte işverenler ağır idari para cezaları ile karşılaşmaktadırlar. Bu idari para cezaları ile karşılaşmamak için işverenlerin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına çalışma izni başvurusu yapması gerekmektedir. Yabancı Çalışma İzni Başvurusu Yapılırken Dikkat Edilecek Hususlar 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği’ nin 13. maddesi uyarınca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ nın yayımladığı karara göre, başvuru tarihinden sonraki asgari ücret tutarı dikkate alınarak 2020 yılı için yabancıya ödenmesi gereken miktarlar en az; Ev Hizmetlerindeçalışacak yabancılar için brüt asgari ücret: 2.943 TL Turizm-Animasyon organizasyon firmalarındaakrobat ve benzeri ünvanlarda çalışacak yabancılar ile masör, masöz ve SPA terapisti gibi işlerde çalışacak yabancılar için asgari ücretin 2 kat, 2.943,00 x 2 = 5.886 TL Satış elemanı, pazarlama, İhracat görevlisi gibi eleman statüsünde çalışacak yabancılar için asgari ücretin 1,5 katı 2.943,00 x 1,5 = 4.414,50 TL Uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerdeçalışacaklar, öğretmenler, doktorlar asgari ücretin 3 katı 2.943,00 x 3 = 8.829,20 TL Birim veya şube müdürleri ile mühendis ve mimarlariçin asgari ücretin 4 katı, 2.943,00 x 4 = 11.772,00 TL’dir İşverence çalışma izni başvurusu yapılmadan önce işçinin maaşını çalışacağı unvana göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının belirlediği asgari ücretler üzerinden yatırılmalıdır. Hatalı maaş girerek yapılan başvuruların uzatma başvurularında her ay için geriye dönük bir asgari ücret tutarında ceza ile karşılaşılabilir. Ayrıca eksik bilinen noktalardan biri de Yabancı işçilerin Sosyal Güvenlik Teşviklerinden yararlanıp yararlanamayacağı konusudur. Yabancı çalışma izni alınan yabancı uyruklu işçiler 7103 ve 6111 sayılı Kanundan kaynaklı istihdam teşviklerinden faydalanabilmektedirler. Bu kapsamda, Yabancı işçiler için çalışma izni alınması Yabancı şirket ortağı için çalışma izni alınması, Ev hizmetlerinde çalışanlar için çalışma izni alınması, Geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu yabancılar için çalışma izni alınması, Çalışma izinlerinin yenilenmesi, Başta olmak üzere yabancı çalıştırma mevzuatıyla ilgili tüm işlemlere ilişkin olarak; Gerekli evrakların hazırlanması, Başvuru ve yazışmaların yapılması ve Tüm sürecin takibini yaparak en kısa sürede sonuca ulaşılması için destek olmaktayız. “Yabancı Çalışma İzni Nasıl Alınır” başlıklı makalemize buradan ulaşabilirsiniz.

 
Devamını oku...

from orhukuk

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Destekten yoksun kalma tazminatı, haksız eylem sonucu ölen kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişilerin aldığı tazminattır. Haksız eylem sonucu ölüm meydana gelmişse, ölen kişilerin destek olduğu kişiler, ölenin desteğinden yoksun kalacaklardır. Bu kişilerin uğradıkları zarara destek zararı da denmektedir. Destekten yoksun kalanlar bu zararlarını “destekten yoksun kalma tazminatı” olarak talep edebilirler. Aslında haksız fiil nedeniyle doğrudan zarar gören kişi ölendir. Ancak destekten yoksun kalanlar, haksız fiilin dolaylı olarak (yansıma suretiyle) yol açtığı zararları talep etmektedirler. Yansıma yoluyla da olsa, bu zarar ölenin zararı olmayıp, destekten yoksun kalanların zararıdır. Zarara uğrayan kişiler, ölüm anında fiilen destek alanlar veya gelecekte destek alması muhtemel kişilerdir. Ölüm halinde uğranılan zararlar TBK’nun 53.maddesinde açıklanmıştır. Destekten yoksun kalma tazminatı miras hakkı değil, tazminat hakkıdır. Mirasçı olmayan kişiler de destek zararı isteyebilecekleri gibi, mirası reddeden dahi destek zararı talep edebilir. Destekten yoksun kalma tazminatını talep hakkı 3. kişilere devredileceği gibi, rehni de mümkündür. Destekten yoksun kalma tazminatı kural olarak haksız fiile dayanır. Ancak kanunda belirtilen hallerde istisnai olarak sözleşmeye dayandırılmıştır. Örneğin, taşıma hukuku, trafik ve iş hukuku düzenlemeleri nedeniyle destek zararı, haksız fiil faili dışında olayda 3. kişi durumunda olan taşıyan, işleten veya işverenden de istenebilir. a)Cenaze giderleri Cenaze giderleri başlıca, yıkama, mezar kazma, mezar taşı, ilan, cenaze nakil ücreti, dini ve yerel adet gereği yapılan merasimler (mevlit vs.) gibi dini harcamalardır. b)Destekten yoksun kalma zararıZararın Şartları 1)Destek ilişkisi olmalıdır Destekten yoksun kalma zararının doğabilmesi, ölen kişinin üçüncü bir kişiye destek olmasına(yardımda bulunması) veya gelecekte bunun muhtemel olmasına bağlıdır. 2)Bakım gücü olmalıdır Destek ilişkisinin varlığı için öncelikle desteğin bakım gücüne sahip olması gereklidir. Ölüm anında ya da ileride bakım gücü olmayan kişi destek olarak kabul edilemez. Davacının desteğin bakım gücünü ispat etmesi gerekir. 3)Bakım ihtiyacı olmalıdır Desteğinden yoksun kaldığı ileri sürülen kişinin desteğe (bakıma) muhtaç bulunması gerekir. Desteğin yardımı olmaksızın sosyal seviyesine uygun biçimde yaşamını sağlayamayan kişinin bakıma ihtiyacı olduğu kabul edilir. Destek Zararının Hesaplanmasını Etkileyen Faktörler Nelerdir? Destekten yoksun kalma zararı hesaplanırken destek olanın (ölenin) gelir durumu yardımın miktarı, desteğin süresi esas alınır. 1)Desteğin gelir durumu Ölenin geliri saptanırken, ölüm anına kadarki kazanç durumunun belirlenmesi önemli bir veridir. Bu gelirler olabildiğince somut niteliktedir. Buradan hareketle ölenin destek olacağı gelecekteki süre içerisinde kazanması muhtemel geliri de saptanacaktır. Yargıtay desteği gelirinin somut olarak saptanamaması durumunda asgari ücretin esas alınması gerektiğini belirtmektedir. 2)Yardımın miktarı Fiili destek söz konusu ise, destek olunan miktarı ispatlayıcı kanıtların(banka havalesi, makbuz, tanık vb.) bulunması durumunda, bu kanıtlara göre destek olunan miktar belirlenecektir. Fakat desteğin gelir durumu da bu hesapta gözetilecektir. Farazi desteğin yaptığı yardım miktarı belirlenirken, ölenin geliri net olarak saptanmalıdır. Sonrasında da bu gelire göre davacı veya davacılara ne miktar destek olabileceği hesaplanacaktır. Yargıtay 4.HD, desteğin gelirinin paylaştırılmasında SSK ve Emekli Sandığı mevzuatının kıyasen uygulanması gerektiğini kabul etmiştir. 3)Bakım gücünün ve yardımın devam süresi Desteğin kendi yaşam süresi sonuna kadar sürmeyeceği, kişinin çalışma gücü sona erdiğinde bakım gücünün de kalmayacağı kabul edilmektedir. Bu nedenle tazminat için ömür değil, ölenin çalışma gücü, yani faal çalışma süresi esas alınmalıdır. 4)Bakım ihtiyacının devam süresi Davacının bakım ihtiyacı ya belli bir süre için ya da ömür boyunca olacaktır. Desteğin bir kişiye öğrenim süresince yapmaya devam ettiği yardım, o kişinin eğitim hayatının sonuna kadar süreceği kabul edilmelidir. Buna karşın desteğin eşi, ana ve babası gibi hak sahiplerinin yaşam süreleri boyunca yardımın devam etmesi olağandır. Yargıtay’ın yerleşmiş uygulamalarına göre tazminat hesabında hak sahiplerinin bakiye ömür süresi belirlenirken PMF tablosunun kullanılması esastır. CSO tablosunun kullanılarak %3 teknik faiz uygulanması, uygulamalara aykırıdır. İşleyecek dönem hesabında 1/Kn kat sayısına göre % 10 arttırım ve % 10 eksilme esasına göre bilinmeyen dönem tazminatı belirlenmelidir. Mahkemece yeni bir bilirkişiden tazminat raporu alınarak belirlenen uygulamalar esas alınmak suretiyle tazminat belirlenmesi, kazanılmış haklar da gözetilmek suretiyle sonuca göre karar verilmesi gerekirken hatalı bilirkişi raporuna göre karar verilmesi doğru bulunmamıştır (Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2013/8761 Karar). Destek Zararından Hangi İndirimler Yapılır? Destekten yoksun kalma tazminatının amacı, ölüm olayından önce davacının aldığı destek sayesinde bulunduğu yaşam seviyesindeki kaybı temin etmektir. Fakat ölüm nedeniyle davacının elde ettiği bazı kazançları da olabilir. Ölüm olayı nedeniyle davacının elde ettiği yararların yaşam seviyesini olumlu etkilediği oranda destek zararı azalmış olacağından, bu yararların zarardan indirilmesi gerekir. Hâkim indirim nedenlerini resen gözetmek durumundadır. 1)Tasarruf edilen giderler Desteğin ölümü nedeniyle zarar görenin yapması gereken giderlerden kurtulmuş olması durumunda, bu zorunlu tasarruf niteliğindeki miktarın zarardan mahsup edilmesi gerekir. Çocukların ölümü halinde hem baba ve hem de ananın destekten yoksunluk zararlarının hesabında yetiştirme giderleri denkleştirmeye konu olmaktadır. 2)Sigorta ödemeleri Yargıtay 4. HD nin bir kararında, hayat sigortasından alınan paranın destekten yoksunluk zararından indirilemeyeceği belirtilmiştir. Başka bir kararda da ölüm sigortası kolundan yapılan ödemelerin destekten yoksunluk tazminatından indirim nedeni olmayacağı belirtilmiştir. Buna karşın, iş kazası ve meslek hastalığı kolundan yapılan yardımların zarardan indirilmesi kabul edilmektedir. Yine Bağ-Kur tarafından yapılan yardımların da destek zararından düşülmesi gerekmektedir. Sigorta tarafından (zorunlu) yapılan ödemenin de zarardan indirilmesi gerekir. Emekli Sandığı tarafından ölüm nedeniyle davacıya bağlanan gelirler destekten yoksun kalma tazminatından indirilmeyecektir. 3)Miras geliri Yargıtay uygulamasında, 4. ve 15. HD kararlarında mirasın kendisinin değil, gelirinin tazminattan indirime konu olacağı belirtilmiştir. Terekenin borca batık olması nedeniyle mirasçıların mirası reddetmeleri destekten yoksun kalma tazminatı istemelerine engel değildir. 4)Evlenme şansı Evlenme şansı nedeniyle dul kalan kadın ve erkek için tazminattan indirim yapılması gerekir. Destek Zararını İspat Kural olarak destek zararına uğradığını iddia eden davacının da zararını ispat etmesi gerekir. Ancak genel yaşam deneyimlerine ve yaşamın olağan akışına dayanan kişi iddiasını ispatlamakla yükümlü değildir. Örneğin, Eşlerin birbirine destek olmaları olağandır. Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nasıl Hesaplanır? Destek zararı, bilinen ve bilinmeyen dönem olmak üzere ikiye ayrılarak hesaplanmaktadır. Bilinen dönem zararın hesaplandığı (rapor) tarihine kadar olan ve somut verilere dayalı olan dönemdir. Bu döneme ait olan zarar, eldeki verilere göre hesaplanır. Bunun için ölüm tarihindeki ve hesaplama tarihine en yakın zamanda geçerli olan maaş durumu, asgari ücret miktarı gibi hesaba dayanak olan tüm verilerin elde edilmesi ve bundan sonra dosyanın bilirkişiye gönderilmesi gereklidir. Bilirkişi, rapor tarihinden hemen öncesinde geçerli olan ücret durumlarına göre ölenin gelir durumunu ve buna göre davacının destek zararını hesaplayacaktır. Bilinmeyen, yani rapor tarihinden sonra (bakım gücü ve bakım ihtiyacı süresince) gerçekleşecek döneme ait zarar ise, her yıl %10 oranında artırılıp, yine her yıl %10 oranında iskonto edilmek suretiyle saptanacaktır. Davacının bilinmeyen dönem için 10 yıl boyunca destekten yoksun kaldığı kabul ediliyorsa, önce bilinen döneme göre her yıl için %10 artışla 10 yıllık toplam gelir hesaplanır. Daha sonra bulunan rakam 10’a bölünerek yıllık ortalama gelir kaybı bulunur. Son olarak, bulunan rakamdan yıl itibarıyla %10 indirim yapılmak suretiyle 10 yıl boyunca elde edilecek toplam gelir kaybı saptanır. Ölenin kusuru varsa tazminattan indirim yapılacaktır. Haksız Eylemden Kaynaklanan Zararda Faiz Hangi Tarihten Başlatılır ve Ne Tür Faiz Uygulanır? Haksız eylemin gerçekleştiği anda zarar doğduğundan tazminat hakkı da doğar. Zararın doğduğu anda tazminat borçlusunun temerrüde düştüğü, faizin de temerrüt faizi olduğu kabul edilmekle, temerrüt için ayrıca ihtara gerek yoktur. Rücuan tazminatlarda faizin başlangıç tarihi ödeme tarihidir. Haksız fiillerde istenecek faiz kanuni faizdir. Destekten yoksun kalma tazminatı ile ilgili makalemiz ve emsal karar için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

 
Devamını oku...

from Otomotiv

Boyasız Göçük Düzeltme

boyasız göçük düzeltme, arcınızın kaporta yüzeyinde oluşan hasarların (dolu yağmasından kaynaklanan hasar, boyanın zarar görmediği göçükler, araç kapılarında oluşan göçükler v.b.) özel teknik cihazlar ve çeşitli el aletleri ile eski, kusursuz haline geri getirilmesi işlemidir. Boyasız göçük düzeltme işleminde dikkat edilmesi gereken husus; araçta herhangi bir nedenle oluşan, göçük bölgesindeki boyanın zarar görmemesidir. Boyanın zarar görmediği göçüklerde, Çankaya Garage ekibi olarak kullandığımız özel teknolojik cihazlar ve çeşitli el aletleri ile boyasız bir şekilde göçükleri eski haline getirmekteyiz. Boyasız Göçük Düzeltme İşlemi Ne Kadar Sürer? Bu işlem araçta oluşan hasarın büyüklüğü ve araç yüzeyindeki göçüğün derinliğine göre 1 gün ile 3 gün arasında sürebilmektedir. Elbette bu işlemde kullanılan aletlerin kalitesi ve yeni olması ile birlikte, bu aletlerin kullanacak kişinin ustalığı da işlemin süresi açısından oldukça önemlidir. Çankaya Garage – Boyasız Göçük Düzeltme ekibi olarak; aracınızı yıllarca gelen tecrübemiz ile kaporta – boya işlemine göre cok daha kısa sürede, uygun fiyata ve daha da önemlisi değer kaybı yaşatmadan ilk gün ki haline getiriyoruz.

 
Devamını oku...

from Otomotiv

Detaylı Araç Temizlik

detaylı araç temizlik ve sterilizasyon hizmetleri ile döşemelerin rengine ve dokusuna zarar verilmeden temizlik yapılabilmesi sağlanır. Temizlik ürünlerinden mültistar özel formülü ve 12-13 seviyelerindeki Ph değeri ile kaliteli bir temizlik yapılabilmesine olanak tanımaktadır…

Temizliği yapılan aksamlar yumuşatıcı özelliği olan ürünler ile özel korumaya alınır. Yapılan Detaylı iç temizlik ve sterilizasyon işlemlerinde ozonla temizlik işlemleri uygulanarak aracın içindeki kötü kokuların giderilmesi ve oluşabilecek kötü kokuların engellenmesi sağlanır.

Kir ve Lekeler

Aracınızın içinde oluşan en ağır kir ve lekeler özel olarak üretilen temizlik malzemeleri ile temizlenir ve bu temizlik ürünler ile uzun süreli koruma sağlanır. Kaliteli ham maddeye sahip olan ürünler ile temizliği yapılan kısımların dokusuna ve rengine zarar verilmesi önlenir.

Önemli Teknik Bilgi: Temizlik ürünleri güçlü bir alkalik özelliğe sahiptir. Bu da temizliğin yüzeye zarar vermeden kolayca giderilebilmesini sağlamaktadır. Ayrıca kirin niteliğine özel olarak çeşit çeşit üretilmiştir.

Aracın Klima Kanalları ve Dip Bölgelerin Temizlenmesi

Aracın havalandırma kanalları, gösterge panelleri, klima kanalları ve ön çekmece cam fitilleri gibi ulaşılması zor olan bölgeler hiçbir aksama zarar verilmeden temizlenebilmektedir. Özel ürünler ile klima kanallarını ve aracın birçok dip bölgesini başarılı bir şekilde temizleyebilirsiniz.

Plastik Aksam ve Deri Döşemelerin İnatçı Kir – Lekelerden Temizlenmesi ve Korunması

Aracınızın içerisindeki tüm plastik aksamların temizlenmesi sayesinde ilk günkü görünümüne kavuşturulur. Torpido ve plastik temizleyici ve yenileyici ile bu tür plastik aksamlar oldukça başarılı bir şekilde temizlenir ve ilk günkü görünümüne kavuşturulur.

Deri ve vinil döşemeler Sonax ürünleri ile yüzeye zarar verilmeden kaliteli bir şekilde temizlenmektedir.

Önemli Uyarı: Diğer işletmelerden farklı olarak uygulama merkezimizde plastik aksam ve deri döşemelerin kir ve lekelerden temizlenmesi ve korunması işlemi çeşit çeşit temizlik ürünleri kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Yani kirin niteliğine en uygun temizleyiciyi seçerek etkin temizlik ve koruma sağlanmış olur.

Bagaj İçinin Temizlenmesi

Bagaj içinin temizlenmesi de kritik bir öneme sahiptir. Aracın en çok kirlenebilen bölümleri arasında yer alan bagaj içinin temizlenebilmesi için özel olarak üretilen ürünler tercih edilmelidir. Yüzeye zarar verilmeden yapılan bu işlemler neticesinde uzun süreli yoğun koruma sağlanır.

Araç Camlarının Temizlenmesi

Araç cam yüzeylerinin eskisinden daha kaliteli bir görünüme kavuşabilmesi amacıyla özel olarak üretilen ürünler kullanılmaktadır. Görüş netliği sağlayan ve aracın cam yüzeyinin başarılı bir şekilde korunabilmesini sağlayan bu özel temizlik ürünlerini kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

Aracın İçinin Ozonla Sterilizasyonu

Uygulama merkezimizde aracınızın içi ozan ile temizlenmektedir. Yaklaşık olarak 20 dakika uygulanan ozan ile temizleme işlemleri sonrasında kötü kokular giderilmiş olur ve aracın temizlik koruması uzun bir süre sağlanmış olur. Aracın içindeki virüsleri ve bakterileri %99 oranında yok etmeye olanak tanıyan Ozan ile temizleme işlemleri için sizleri uygulama merkezimize bekliyoruz.

Önemli Uyarı: Birçok kalitesiz temizlik ürününün aksine tercih ettiğimiz ürünler temizlik sonrasında uzun süre solunulmasına neden olan havanın insan sağlığına zarar vermesini önler.

Temizlik Hizmetlerinin Uygulanma Aşamaları

Kapı menteşe ve kilitleri temizlenir. Otomobilin dış yüzeyi temizlenir. Aracın iç kısmına kaliteli bir temizlik yapılır ve uzun süreli koruma işlemleri sağlanır. Koltuk kızakları temizlenir. Otomobilin iç kısmında ulaşılması zor olan bölgeler büyük bir titizlik ile temizlenir. Araç içi hava kanalları temizlenir. Otomobil aynaları içten ve dıştan temizlenir. Otomobilin içi kurutulur. Aracın içindeki plastik aksamlar koruma altına alınır. Son olarak ozon ile dezenfermansyon işlemleri uygulanır.

Tüm bu işlemler yaklaşık olarak 4 saat sürmektedir. Zamanlama aracın niteliğine göre değişkenlik gösterebilmektedir.

 
Devamını oku...

from Otomotiv

Seramik Kaplama

seramik kaplama hizmeti boya yüzeyinde derin, yüzeysel ve kılcal çizikleri bulunan sıfır araçlara uygulanır. Kurtulması oldukça zor olan derin çiziklerden bu hizmet sayesinde rahatlıkla kurtulabilir, aracınızın değerinin düşmesinin önüne geçebilirsiniz… Seramik Kaplama Avantajları Nelerdir

Tartışmasız bir şekilde bugüne kadar üretilen en güçlü boya koruma ürünleri ile derin çiziklerinize güle güle diyebileceksiniz. Zorluk Kış Şartlarında Aracınızın Korur

Kışın aracın üzerinde biriken kar kütlelerinin temizlenmesi sırasında araç boyasında oluşabilecek çizikleri önler. Kışın yollara serpilen kimyasalların ve tuzun oluşturabileceği renk solmalarının önüne geçer. Sert rüzgarlar ve ağır yol şartlarından doğan boya yüzeyine gelebilecek partiküllerin zarar vermesini önler. Kuş dışkılarında bulunan ürik asitin boya yüzeyine vereceği zararlardan korur. Boyanın ömrünün uzun olmasını sağlar. Aracın değerini korumasını sağlar. Aracın boya yüzeyi 3 yıl boyunca parlaklığı bozulmadan korunur. Sürüş keyfini artırır.

Uygulama Aşamaları

Birinci aşamada araç yüzeyinin kir ve lekelerden temizlenmesi gelir. Boya yüzeyine yapışan tozlar, yağlar, yabancı boya partikülleri ve reçinelerin temizlenmesi işlemi bu aşamada gerçekleşir. Kir ve lekelerden temizleyici ürünler sayesinde aracınızın boyasına zarar vermeden su ile geçmeyen kir ve lekeler kolayca çıkarılır.

İkinci aşamada yanlış yıkama yapılmasından, dış etkenlerden ve kazalar sonucunda oluşan kılcal çiziklerin giderilmesi sağlanır. Nnano teknolojik ekipmanlar kullanılarak matlaşmış olan yüzeyler parlatılır ve uzun süreli koruma sağlanır.

Üçüncü aşamada ise kontrol spreyi ile hare ve çizikler kontrol edilir. Daha sonrasında Nano içeriğe sahip pasta ve cilalar ile boya yüzeyi daha önce olmadığı kadar şık bir parlaklığa kavuşturulur. Silikonsuz cila ile hareler kesin olarak yok edilir.

Boya yüzeyi temizlenen ve parlatılan aracınıza dördüncü aşamada uygulama aşamasında korunma işlemleri uygulanır. Bu sayede aracınızın boyası çok daha uzun süre canlı ve parlak görünümünü korur. Uygulama merkezinde her hizmete özel olarak üretilen ürünler bulunmaktadır. Hizmetler ürün isimlerine göre adlandırılmıştır.

Boya koruma hizmetlerinde uygulanan vernik aracın orjinal verniği gibi sıvı halde bulunmaktadır. Bu ürün aracın orjinal verniği gibi belli bir kısma sürüldüğünde oksidasyona uğrayarak boya yüzeyinin tamamına nüfuz eder.

Sahada uygulanan verniklerin çok büyük bir kısmı Wax ciladır. Boya yüzeyinin tamamına nüfuz eden ve uzun süre parlaklık sağlayan Wax cilalar uygulama merkezlerinde kullanılmaktadır. SCC36 CERAMIC COATING

Seramik kaplama olarak isimlendirilen SCC36 Ceramic Coatıng ürünü şeffaf, sert ve dayanıklıdır. Silisyon esaslı bir ürün olan SCC36 Ceramic Coatıng ile aracın yüzeyi uzun yıllar kaliteli bir şekilde korunmuş olur.

 
Devamını oku...

from Otomotiv

Boya koruma

Çankaya Garage ekibi olarak 15 yıla varan tecrübemiz, işinin ehli ustalarımız, müşterilerimizin memnuniyeti ve profesyonelce yerine getirdiğimiz hizmetlerimizden bir tanesi de boya koruma, Temizleme ve Parlatama hizmetidir. Çankaya Garage, Boya koruma Ankara olarak söz konusu hizmetimize ilişkin işin aşamalarını, araç boya koruma hizmetini yerine getirirken izlenilen yol ve daha bir çok detay aşağıdadır.

Boya Koruma hizmeti hangi araçlara uygulanır?

Bu hizmet yalnızca sıfır araçlar ile boya yüzeyinde çizikler oluşan araçlara uygulanır. Uygulama aşamaları şu şekildedir.

Boya koruma hizmetine hangi durumlarda ihtiyaç duyulur?

Aracınızın kullanım koşulları, bulunduğu ortam ve çeşitli nedenlerle boya yüzeyinde matlaşma ve soluk bir görünüm olabilir. Ayrıca aracınızın boya yüzeyinde oluşan çizikler güneş ışığını yansıtmadığı için boyanın matlaşmasına neden olur. Bu ve benzeri durumlarda Çankaya Garage, Boya koruma Ankara ekibine başvurarak, aracınızın görünümünü; ilk aldığınız andaki orijinal parlaklığına ve görünümüne kavuşturabilirsiniz.

Eğer aracınızda aşağıdaki durumlara veya bunlara benzer durumlar var ise boya koruma hizmetinden faydalanmanız tavsiye edilir.

Boya yüzeyine yapışan ve su ile gitmeyen endüstriyel tozlar Aracınızın dış yüzeyine yapışan yağ, reçine ve yabancı boya partikülleri İnatçı kir ve lekeler Boya yüzeyinde oluşmuş çizik ve renk solmaları

Aracınızın parlaklığının gitmesine ve mat bir görünüme sahip olmasına neden olur. Bu tür durumlar için profesyonel ekibimize başvurmanız tavsiye olunur.

Boya koruma nasıl yapılır ve aşamaları nelerdir? Bu işlem 4 ayrı aşamadan oluşur.

1 – Öncelikle aracınızın dış yüzeyi özel şampuanlarla yıkanır. Ardından boya yüzeyine yapışan ve su ile gitmeyen inatçı kir ve lekeler, kullandığımız özel ürünler ile boya ve vernik yüzeyine zarar vermeden mükemmel temizlenir.

2 – Aracınızda zamanla ve çeşitli nedenlere bağlı olarak çizikler, boya deformasyonları, harelenmeler oluşabilir. Bu aşamada uzman ekibimiz ve kullanılan profesyonel ürünler ile boya ve verniğe zarar vermeden giderilir.

3 – Temizlenen ve çizikleri giderilen araç kontrol spreyi ile çiziklere ve harelenme yönünden kontrol edilir. Kontrol sonrasında emin olunduktan sonra nano boya parlatma cilaları ile araç yüzeyi mükemmel bir şekilde parlatılır. Hareler yeni nesil cilalar ile kesin olarak giderilir. Aracınız ilk günkü o eşsiz parlaklığına kavuşturulur.

4 – Yüzeyi temizlenen, çizikleri gidermiş, göz kamaştırıcı parlaklığa kavuşmuş araca son olarak boya koruma işlemi uygulanır.

Eğer aracınızda yukarıda sayılan nedenlerle mat bir görünüm, çizikler, bir türlü temizlenmeyen kir ve lekeler v.b. nedenler var ise aracınızı profesyonel ekibimize teslim ediniz. Aracınızın ilk aldığınız andaki orijinal parlaklığına ve görüntüsüne kavuşması; kullandığımız profesyonel ürünler ile mümkün.

 
Devamını oku...

from Otomotiv

Şeffaf Araç Kaplama

şeffaf araç kaplama işlemi ile aracınızı uzun yıllar çizilmelere karşı tam olarak korur. Böylece aracınızın ikinci el değeri artarken, size de aracınızdan duyacağınız memnuniyet kalır. Elbette kaliteli bir malzeme ve profesyonel bir hizmet ile işlemi yaptırmak gerekir. Aksi takdirede gerek söktürmek istediğinizde gerekse kullanım aşamasında ciddi sorunlar yaşanabilir.

Aracının rengine daha ilk görüşte aşık olanlar. Uzun yıllar aracınızın tüm fiziksel ve kimyasal (taş izleri, kuş pisliği, asitli yağmur suyu, kuyu suyu, zift, reçine, katran, otopark sürtmeleri, araç çizilmeleri, boya tozu, polyester tozu vb.) etkenlere karşı ilk günkü gibi korumak Çankaya Garage ile mümkün!

Detaylı bilgi ve rezervasyon için uygulama merkezimize bekliyoruz.

Uygulamaları incelemek için galeri sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

 
Devamını oku...

from What Is Tomat0 Up To?

Despite not penning an update on the official timeline, I've spent the months of December and January mostly attempting to grind through the remaining results pages and getting together the sources. While it has progressively gotten more difficult as I'm forced to finish the pages I've put off for a while, I am really happy to say that I have finished 32 out of 34 of the results pages, along with their respective reading sources.

So as we near the end of this leg of the development process, I do want to discuss one more thing related to my design choices for this project: how I go about distributing the reading material suggested by the site.

The Fundamental Principle

Above all else, one of the key principles underlying this project is the absolute freedom of information. The assessment itself serves to deal with the more intellectual barriers to accessing information (such as the sifting of information), and it's the same principle that has led me to put just as much time into making the information itself accessible as much as I put into the website itself.

A lot of the works listed are primary sources, seminal texts and cornerstones in the political thought that makes up the world today. But it is not enough for the information to just exist if people are unable to find it; an integral part of learning is also the presentation of information, and this is where I feel I have to step in to ensure that the information is able to get to the person who is willing to take the step to learn about these subjects.

The main obstacle to achieving this is intellectual property and the commodification of information. It cannot be understated how quickly intellectual property is becoming a major industrial force: to get a full grasp of the industrial factors behind IP, I highly recommend reading this 2016 report by the USPTO.

For those too lazy to read, I'll give you a rundown of a few of the most interesting insights:

 • Currently trademark and copyright-intensive industries make up a combined 40.4% of the total United States GDP.
 • Businesses in the field of selling newspapers/periodicals/books have netted about $2.9 billion worth of exports in the year 2012.
 • Over the course of the Information Age, copyright-intensive industries have shown employment growth greatly outperforming other sectors, whether they be reliant on trademarks or no IP at all. (see below)
 • IP-intensive industries constitute about thirty percent of all employment nationwide.

Employment statistics

When we stop looking at the larger picture, even as individuals we can see the effects. Search up any of these books, and most of the time you'll either be redirected to the Amazon page to buy it, or if you're less lucky, asked to subscribe to an academic database to access it. Articles discussing said works typically link to store pages, and so do general directories.

And this is where the exclusive nature of intellectual property begins to rear its ugly head: through the constant encroaching of DRM and aggressive copyright enforcement, information is quickly being walled off. You may be a person who cannot afford to pay, a person in a country which is unable to access the work to due regional restrictions, or even a historian in the far future struggling to recover a cultural artifact due to its limited availability.

The internet is an absolutely powerful tool, with the ability to connect people and ideas in a way never thought possible before: this could mean learning a new skill, meeting people with completely different experiences than you, or using digital tools to create information of your own. But all of this depends upon the freedom of information.

It is because of this, I have made the effort not just to create a novel political model, but also use the opportunity to help ensure that information remains free from the industrial stranglehold that remains on it.

My Current Strategies

There are times where I am lucky and am able to get my hands on a standard PDF for a book. Online libraries which share this same goal, such as Archive.org, the Marxists Internet Archive, The Anarchist Library, and Project Gutenberg have been invaluable tools to ensure this project's completion. Currently the vast majority of the texts linked are standard PDFs, obtained through varying degrees of effort and looking.

However, no matter my determination, there are still places where I hit a roadblock: accessing digital copies can occasionally be outright impossible sometimes, especially with older and more obscure texts. As an alternative approach, I've worked on attempting to manually transcribe physical copies to LaTeX. While the results have come out very well, considering LaTeX is an incredibly versatile program, there still is the issue of how incredibly time-consuming it is.

If you would like to see a sample of this, I have already transcribed the first nine pages of The Futurist Cookbook. I may return to this approach, as I still believe it holds promise, but I think I will need something else for the time being.

Deciding on a Stopgap

I'm simply using this section to write down what is going through my head right now, even if the ideas themselves aren't completely thought over or fully formed. After all, the main reason I write these short commentaries on the creation process is usually to outline my thought process when faced with crossroads of design decisions. This is no exception.

As neat of a solution as transcribing books is, as I close in on the end of this stage of development, I have to be realistic with how I'm allocating my time. Simply giving the ISBN would probably be too confusing for the end-user, especially considering the point of this is for me to expedite the research process for them. I still hold strong to not linking to storepages, and I do not see myself backing down on that any time soon.

When deciding what to do next, I was faced with two options:

 • Link to a listing of used books, on a search engine such as eBay or AbeBooks.
 • Link to a search engine for public libraries and their stock, such as WorldCat.

I initially considered the first option, since while used books cost money, they aren't subject to industrial forces in the same way a new book is. There's a distinction which I think can be best explained by the concept of CMC/MCM circuits as laid out in Capital Volume I:

The simplest form of the circulation of commodities is C-M-C, the transformation of commodities into money, and the change of the money back again into commodities; or selling in order to buy. But alongside of this form we find another specifically different form: M-C-M, the transformation of money into commodities, and the change of commodities back again into money; or buying in order to sell. Money that circulates in the latter manner is thereby transformed into, becomes capital, and is already potentially capital.

What, however, first and foremost distinguishes the circuit C-M-C from the circuit M-C-M, is the inverted order of succession of the two phases. The simple circulation of commodities begins with a sale and ends with a purchase, while the circulation of money as capital begins with a purchase and ends with a sale. In the one case both the starting-point and the goal are commodities, in the other they are money. In the first form the movement is brought about by the intervention of money, in the second by that of a commodity.

In the circulation C-M-C, the money is in the end converted into a commodity, that serves as a use-value; it is spent once for all. In the inverted form, M-C-M, on the contrary, the buyer lays out money in order that, as a seller, he may recover money. By the purchase of his commodity he throws money into circulation, in order to withdraw it again by the sale of the same commodity. He lets the money go, but only with the sly intention of getting it back again. The money, therefore, is not spent, it is merely advanced.

In simpler terms, because a CMC circuit begins and ends with a good, it is unable to loop. The commodity sold in a CMC ends up being replaced by another commodity, preventing an industry from being able to form around this relation.

Selling a used book seems to mirror this, however, there is one issue. Something other than the book is industrialized, and that is the service associated with online reselling. Going to such an effort would be futile if you still found yourself promoting something else. But more importantly than that, online reselling still finds itself setting up geographic and financial barriers.

For now, I think it is best to link to a library database like WorldCat, but even that poses barriers, mainly in convenience and once again, geographic ability. It'll most definitely have to be a short-term solution, and I'm probably going to continue exploring ways to expedite the transcription process.

How You Can Help

Another key component of the internet is collaboration; people who have access to different resources and have different skills are able to work together towards a common goal.

If anyone is interested in helping me find references, I have posted my major dead-ends under the “Wanted Reference” tag on GitLab. I accompanied each issue with whatever leads I have found in my research, and if you are able to figure out how to acquire these missing pieces, please let me know.

The best way to contact me is through my Mastodon, if you have any ideas or questions.

 
Read more...